dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40a Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.41.1 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40a Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 40a


(1) Úrad na úseku územného plánovania do 31. marca 2025 nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa osobitného predpisu18) a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) podľa § 24 ods. 9.

(2) Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom štátnej správy aj orgán, ktorý sa pri prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov vyjadruje z pohľadu stavieb slúžiacich na obranu štátu a stavieb slúžiacich pre bezpečnosť štátu.

(3) Územnoplánovacia dokumentácia je do 31. marca 2025 záväzným podkladom pre územné konanie, stavebné konanie a na povoľovanie činností v