dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 36 Doručovanie

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.37 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 36 Doručovanie

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 36

Doručovanie


(1) Doručovanie v územnom plánovaní sa uskutočňuje elektronicky podľa zákona o e-Governmente.

(2) Doručovanie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 29 ods. 5 a oznámenia o prerokovávaní územného plánu zóny podľa § 31 ods. 5 sa uskutočňuje aj verejnou vyhláškou. 

(3) Ak sa doručuje elektronický dokument, ktorý je adresátovi dostupný prostredníctvom informačného systému, možno doručenie elektronického dokumentu vykonať doručením informácie s priamym odkazom na miesto, kde je prostredníctvom informačného systému adresátovi dostupný.

(4) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť sprístupní v informačnom systéme všetkým a piaty deň po dni sprístupnenia je dňom doručenia písomnosti. Ak koniec