dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 24 Záväzné stanovisko

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.25 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 24 Záväzné stanovisko

Mgr. Ivan Poruban

§ 24


(1) Záväzné stanovisko je podkladom na vydanie rozhodnutia o povolení stavby podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov z hľadiska súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Orgán územného plánovania ako dotknutý orgán územnej samosprávy vydáva záväzné stanovisko na základe žiadosti stavebníka doručenej v procese prerokovania stavebného zámeru podľa zákona o výstavbe v lehote na to určenej. Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu stavebného zámeru alebo činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

(3) Na účely vydania záväzného stanoviska sa posudzuje súlad vždy so záväznou časťou