dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 18 Územnoplánovacia dokumentácia

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 18 Územnoplánovacia dokumentácia

Mgr. Ivan Poruban

§ 18

Územnoplánovacia dokumentácia


(1) Územnoplánovacia dokumentácia komplexne určuje urbanistickú koncepciu a krajinnú koncepciu vymedzeného územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce udržateľný územný rozvoj, územnú súdržnosť, ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva, ochranu životného prostredia, ekologickú stabilitu a ekologickú konektivitu, adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ochranu verejného zdravia, obranu štátu a bezpečnosť štátu, biodiverzitu a určuje podmienky a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia nesmie byť vyhotovená v rozpore so štandardmi a metodikou jej spracovania, s požiadavkami na obsah a spôsob spracovania, so