dnes je 20.4.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková

Oddiel 9

Štátny stavebný dohľad

§ 98

(1) Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa tohto zákona.

(2) Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či

a) sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,

b) sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44,

c) sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník,

d) sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky,

e) sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,

f) sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave,

g) sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených stavebných úprav a udržiavacích prác,

h) sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,

i) sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.


Komentár k § 98

Výkonom štátneho stavebného dohľadu sa zabezpečuje dôsledné uplatňovanie ochrany verejných záujmov pri činnostiach, ktoré sú taxatívne uvedené v stavebnom zákone.

§ 99

Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení zamestnanci

a) Slovenskej stavebnej Inšpekcie (§ 123a)

b) stavebného úradu,

c) iných dotknutých orgánov oprávnených osobitnými predpismi dozerať na uskutočňovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb v medziach týchto predpisov,

d) krajského stavebného úradu.


Komentár k § 99

V zákone sú uvedené orgány štátneho stavebného dohľadu. Často dochádza k omylu a za orgány štátneho stavebného dohľadu sa považujú orgány a inštitúcie, uvedené v § 99. Orgány štátneho stavebného dohľadu sú iba poverení zamestnanci týchto orgánov a inštitúcií.

§ 100

Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní

a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu,

b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.


Komentár k § 100

Zákon ukladá povinnosti stavebníkovi, oprávnenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe uskutočňujúcej alebo odstraňujúcej stavbu vo vzťahu k výkonu štátneho stavebného dohľadu. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na stavby, ktoré sa užívajú (prevádzkujú). Povinnosť ohlásiť stavebnému úradu všeobecné ohrozenie životov alebo zdravia osôb nemajú iba osoby, uvedené v § 100 ale každý občan.

Mnoho stavebníkov si neuvedomuje, že okrem inštitútu stavbyvedúceho a stavebného dozoru rozlišujeme aj inštitút štátneho stavebného dohľadu. Ten zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa Stavebného zákona. Aj vzhľadom na ich status sú osoby vymenované v ust. § 100 povinné umožniť štátnemu stavebnému dohľadu nielen vstupovať na stavenisko a do stavby samotnej, ale taktiež aj nahliadať do dokumentácie, ktorá sa stavby týka a má byť na stavbe k dispozícii v súlade s ustanoveniami zákona.


Pokiaľ stavenisko a v súvislosti s tým navštívi štátny stavebný dohľad, stavebník je povinný spolupracovať. Štátny stavebný dohľad predstavujú poverení zamestnanci príslušnej inštitúcie (Štátna stavebná inšpekcia, stavebný úrad, krajský stavebný úrad). Títo zamestnanci sa svojim poverením preukazujú a stavebník je oprávnený si preukázanie tohto poverenia vyžiadať ešte pred vstupom na stavenisko, resp. do stavby. Pokiaľ sa zistia zákonné porušenia, štátny stavebný dohľad je oprávnený uložiť pokutu.

§ 101

Ak je odôvodnená obava z ohrozenia verejných záujmov, je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený nariadiť na náklady stavebníka alebo vlastníka stavby odobratie a preskúšanie vzoriek, skúšky stavby a prizvať znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.


Komentár k § 101

Ak sú ohrozené alebo ak by mohli byť ohrozené verejné záujmy, je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený konať v zmysle ustanovenia § 100 a nariadiť odobratie a vykonanie skúšky vzoriek materiálov, prípadne vypracovanie znaleckého posudku pre stroje, zariadenia, konštrukcie a systémy s mimoriadnou náročnosťou na technické riešenie.

Orgán štátneho stavebného dohľadu môže nariadiť vykonanie uvedených činností na rozostavanej stavbe ako aj na stavbe, ktorá sa už užíva (prevádzkuje). Preto zákon umožňuje aby sa nariadené opatrenia vykonali na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby.

§ 102

(1) Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, oprávnenú fyzickú osobu alebo právnickú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu; pri uskutočňovaní stavby môže stavebný úrad práce na stavbe zastaviť. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení prác nemá odkladný účinok. Po vykonaní nápravy možno v prácach na stavbe pokračovať len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa povahy veci tiež povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú mieru ustanovenú osobitnými predpismi poškodzuje životné prostredie, alebo povinnosť vykonať také opatrenia, ktoré znížia nepriaznivé účinky ich činnosti na životné prostredie na prípustnú mieru. Pôsobnosť iných orgánov podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

(4) Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu vzniknutú pri uskutočňovaní stavby, ktorá bráni pokračovať v prácach na stavbe, zruší stavebný úrad na jeho podnet stavebné povolenie a určí ďalší postup.

(5) Orgán štátneho stavebného dohľadu,

a) ak zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka, aby zastavil práce na stavbe,

b) upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov na stavbe nevykonáva svoju činnosť v súlade s verejnými záujmami, a vyzve ho, aby mu oznámil, aké opatrenie na nápravu prijal,

c) oznámi stavebnému úradu, že oprávnené osoby nevykonávajú na stavenisku činnosť v súlade so svojím oprávnením; stavebný úrad môže dať návrh na ich preskúšanie.

(6) Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia o náprave závad stavby zostáva nedotknuté; ak je však na nápravu potrebný zásah do stavebnotechnického riešenia stavby, rozhodne o ňom stavebný úrad.


Komentár k § 102

Zákon ustanovuje postup orgánu štátneho stavebného dohľadu, ak zistí na stavbe podstatnú závadu. Nie je určený spôsob ako vyzve orgán štátneho stavebného dohľadu stavebníka alebo zhotoviteľa stavby, aby zabezpečil nápravu. Orgán štátneho stavebného dohľadu môže vykonať oznámenie formou zápisu do stavebného denníka, vypracovaním zápisu o kontrole štátneho stavebného dohľadu alebo listom. Orgán štátneho stavebného dohľadu upovedomí aj stavebný úrad o výsledku kontroly.

V prípade, že stavebník alebo zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré zistil štátny stavebný dohľad, nariadi stavebný úrad rozhodnutím odstránenie zistených závad. V odôvodnených prípadoch môže stavebný úrad nariadiť zastavenie prác na stavbe.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení prác nemá odkladný účinok. Po vykonaní nápravy možno v prácach na stavbe pokračovať len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu.

V zákone sú uvedené taxatívne povinnosti orgánu štátneho stavebného dohľadu.

Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia o náprave závad stavby zostáva nedotknuté. V prípade, že na nápravu je potrebný zásah do stavebnotechnického riešenia stavby, rozhodne o ňom stavebný úrad.

§ 103

Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.


Komentár k § 103

Dokumentácia skutočného realizovania stavby, teda tzv. realizačný projekt (projektová dokumentácia) musí byť po celý čas trvania stavebného konania zachovaná. A to od vydania stavebného povolenia, právoplatného, kedy stavebný úrad odovzdá vlastníkovi stavby overenú projektovú dokumentáciu až do momentu, kým kolaudačné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Na koľko v praxi často