dnes je 22.1.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová

Oddiel 5

POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ

§ 71

(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.

(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.


k § 71:

Predmetné znenie Stavebného zákona upravuje otázku, ktorá sa týka povolenia terénnych prác. Ustanovenie vymedzuje prípady, kedy sa povolenie výslovne vyžaduje, kedy nie a kedy ho stavebný úrad nevydáva. Správny orgán ho nevydáva, ak v súvislosti s takýmito úpravami od vydania povolenia upustil už v územnom rozhodnutí. V tomto rozhodnutí to však musí byť výslovne uvedené. Pokiaľ však toto rozhodnutie takýto postup nevylučuje, je povolenie potrebné. Na jeho vydanie však nie je príslušný iba stavebný úrad. Podľa osobitných predpisov na také môžu byť príslušné aj iné orgány.


Pokiaľ sa rozhodneme pre také terénne úpravy, ktorými sa vzhľad prostredia podstatne mení, potrebujeme povolenie stavebného úradu. Úrad začne konanie na základe našej písomnej žiadosti. K tej je potrebné priložiť doklad, ktorým sa preukazuje, že také úpravy sme oprávnený na pozemku urobiť, dokumentáciu terénnych úprav (predkladajú sa tri vyhotovenia), doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné užívacie právo k pozemku a vyjadrenia dotknutých orgánov, ak také bude stavebný úrad od nás vyžadovať. Vzhľadom na posledné je preto potrebné sa najskôr obrátiť na stavebný úrad a informovať, čo všetko je k žiadosti potrebné priložiť.

Povolenie stavebného úradu vyžadujú také terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. V prípade, že nedôjde k výraznej zmene vzhľadu prostredia alebo odtokových pomerov, postačí iba ohlásenie na príslušný mestský alebo obecný úrad.

§ 72

Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.


k § 72:

Ust. § 72 nemá špecifický názov, týka sa však problematiky povolenia terénnych úprav. Terénnymi úpravami sa rozumejú také úpravy, v dôsledku ktorých sa podstatne mení vzhľad okolitého prostredia alebo odtokové pomery. Terénne úpravy v prvom rade povoľuje stavebný úrad, osobitné predpisy však môžu stanoviť, že príslušným pre takéto rozhodovanie bude osobitný, špecifický orgán. Aby mohlo dôjsť k terénnym úpravám, je potrebné povolenie. Samozrejme, zákon počíta aj s výnimkou, a tou je, ak stavebný úrad od ich osobitného povoľovania upustil v rámci územného konania. Konanie o povolenie terénnych úprav je návrhovým konaním, kedy žiadosť je aktívne legitimovaný podať vlastník pozemku. Túto legitimáciu má aj ten, kto má na požadovaný účel oprávnenie užívať pozemok.


Ak sa rozhodneme pre uskutočnenie terénnych úprav, na stavebný úrad je potrebné podať žiadosť. V písomnej forme, pričom môžeme ju podať osobne, poštou ale aj do elektronickej dátovej schránky obce. V tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. K žiadosti sa prikladá viacero príloh, okrem iného aj