dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 57 Ohlásenie stavebnému úradu

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 57 Ohlásenie stavebnému úradu

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 57

Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Ak ohlásenie stavebníka neobsahuje požadované náležitosti, stavebný úrad vyzve stavebníka na ich doplnenie. Ak ani po uplynutí lehoty určenej stavebným úradom na doplnenie ohlásenie nie je úplné, stavebný úrad podanie odloží a bezodkladne o odložení informuje stavebníka. Ak stavený úrad na podklade predložených dokladov zistí, že navrhovanou