dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43i - Stavenisko

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43i - Stavenisko

JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 43i

Stavenisko

(1) Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, ako aj pozemky pod všetkými stavebnými objektmi povoľovaného súboru stavieb.

(2) Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne.

(3) Stavenisko musí

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde