dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43a - Členenie stavieb

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43a – Členenie stavieb

JUDr. Martina Kostková

§ 43a

Členenie stavieb

(1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

(2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

(3) Inžinierske stavby sú

  1. diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
  2. železničné, lanové a iné dráhy,
  3. vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
  4. mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
  5. prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
  6. diaľkové ropovody a plynovody,