dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutia

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutia

JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 42

Oznámenie územného rozhodnutia

(1) Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

(2) Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

(3) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením1gb) alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov1ia) sa účastníkom konania podľa