dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 41

Zmena územného rozhodnutia

(1) Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak je to v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania vydaného podľa osobitného predpisu1fd) a ak to umožňujú iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu.

(2) Zmenu územného rozhodnutia prerokuje stavebný úrad s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v rozsahu, v akom sa zmena týka ich práv alebo právom chránených záujmov. Na námietky a pripomienky, ktoré sa netýkajú