dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutie

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutie

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková

Územné rozhodnutie

§ 39

(1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území, a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

(2) Ak sa územné rozhodnutie o umiestnení