dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konania

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konania

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 35

Začatie územného konania

(1) Územné konanie sa začína na písomný návrh navrhovateľa. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

(2) Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na