dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konania

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konania

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová

Začatie územného konania

§ 35

(1) Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

(2) Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,(1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na