dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konania

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konania

JUDr. Martina Kostková

(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.

(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.


Ak sa má rozhodnúť o určitom opatrení, ktoré sa má uskutočniť na určitom území, využíva sa za týmto cieľom územné konanie, ktorého výsledkom je vydanie príslušného územného rozhodnutia. Príslušným orgánom pre konanie je stavebný úrad