dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 27

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 27

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová

Oddiel 6

Záväznosť územnoplánovacej dokumentácie

§ 27

(1) Záväzné časti vládou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vláda vyhlási nariadením. Záväzné časti územného plánu vojenského obvodu sa nezverejňujú.

(2) Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu

a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,

b) doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.

(3) Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

(4) Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom,

b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy.

(5)