dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 143

Záverečné ustanovenia

Podrobnosti o

a) obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností,

b) obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe jej overenia,

c) obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

d) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanoví všeobecne záväzný právny