dnes je 30.5.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanovenia

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanovenia

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková

Aktualizovala JUDr. Martina Kostková dňa 2.7.2019

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 141

(1) Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho upravia, prerokujú, prípadne schvália. Na prerokovanie a schválenie návrhu zmeny alebo doplnku schváleného územného plánu vyhotoveného podľa doterajších predpisov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona. V odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť ministerstvo.

(2) Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa doterajších predpisov, ak nejde o stavby, na ktoré sa vzťahovalo ustanovenie bodu 119 vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

(3) Obce ustanovené v § 11 ods. 2, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné ho obstarať a schváliť do 30. júna 2005.

(4) Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

a) zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia k 24. novembru 1990 národné výbory a ktoré prešli do vlastníctva obcí podľa osobitného predpisu (17) a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať obec, na ktorú prešlo vlastníctvo k stavbe, (17) najneskôr 31. decembra 2000,

b) zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch, (17a) ktoré boli pred 1. októbrom 1995 vo vlastníctve štátu a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca stavby (17b) najneskôr do 31. decembra 2000,

c) v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ktoré bolo zriadené na základe povolenia do 31. decembra 1989; návrh na vyvlastnenie môže podať v mene štátu príslušný správca tohto výstaviska (17b) najneskôr do 31. decembra 2000.

(5)Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.

(6) Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov (18) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.

(7) Vyvlastňovacie konanie začaté podľa tohoto zákona pred 1. aprílom 2003 dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(8) Konanie začaté podľa tohoto zákona na okresnom úrade dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(9) Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí miestne príslušný krajský stavebný úrad.

(10) Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť.

(11) Správne konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2005 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2005.

Poznámky pod čiarou:

17) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

17a) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb., § 25 zákona č. 40/1961 Zb., § 17 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb., § 37 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb., § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., § 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb., § 2 vládneho nariadenia č. 29/1959 Zb., vládne nariadenie č. 42/1961 Zb.

17b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb.

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských stavebných úradoch a okresných úradoch


Komentár k § 141

Zákon vyhlasuje prechodné ustanovenia, ktorými sa majú riadiť stavebné úrady, dotknuté orgány, navrhovatelia a stavebníci vo vymedzenej lehote. Upozorňujeme, že vo viacerých odkazoch k textu sú právne predpisy nahradené aktuálnymi zákonmi.

§ 142

V súvislosti s prechodom kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania prechádzajú 1. novembra 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na inšpekciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2003 v správe Slovenskej inšpekcie životného prostredia a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania, prechádza 1. novembra 2003 do správy inšpekcie. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, ako aj o prechode súvisiacich práv a povinností sa upravia dohodami medzi doterajším a budúcim správcom.


Komentár k § 142

Zákon rieši prechod kompetencií Slovenskej stavebnej inšpekcie zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na Slovenskú stavebnú inšpekciu. Zákon ustanovuje aj podmienky prechodu správy majetku štátu, ktorý slúži na zabezpečenie výkonu Slovenskej stavebnej inšpekcie do správy tejto inštitúcie.

§ 142a

Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. júla 2005

Vyvlastňovacie konania v súvislosti s uskutočňovaním stavieb podľa § 117a, ktoré sa začali pred 1. júlom 2005, sa dokončia podľa tohto zákona.


Komentár k § 142a

Vyvlastňovacie konanie vo verejnom záujme pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácii, vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a pre uskutočnenie stavieb, ,ktoré sú významnými investíciami a boli začaté pred 1. júlom 2005 sa dokončia podľa platného zákona, t.j. dokončí ich príslušný krajský stavebný úrad.

§142b

Prechodné ustanovenie

Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.


Komentár k § 142b

Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov územného konania, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.

Územné konania pre stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá ktoré boli začaté pred 13. decembrom 2008 sa dokončia podľa predpisov, platných pred týmto dňom.

§142c

Prechodné ustanovenie k úpravám

účinným od 1. augusta 2013

Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b začaté a neskončené do 31. júla 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 142ca

Prechodné ustanovenie k úpravám

účinným od 1. januára 2015

Proti rozhodnutiu vydanému v územnom konaní o umiestnení stavby, územnom konaní o využití územia, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ktoré nenadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2015 možno podať odvolanie podľa právnej úpravy účinnej po 1.januári 2015.

§ 142d

Prechodné ustanovenia k úpravám

účinným od 2. januára 2015

(1) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015. Vlastník takého zariadenia je povinný ho označiť ako reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do31. júla 2015.

(3) Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného bez povolenia alebo v rozpore s ním do 1. januára 2015, je povinný do 31. júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)] a vlastník zastavaného pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo k stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až