dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k Stavebnému zákonu § 140d Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

8.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.13 Komentár k Stavebnému zákonu § 140d Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 140d

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

(1) Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že:

a) stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,

b) je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,

c) stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej