dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 136 Riešenie rozporov

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 136 Riešenie rozporov

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 136

Riešenie rozporov

(1)Ak dôjde pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, územnom konaní, stavebnom konaní alebo pri iných konaniach, ktoré vykonávajú správne orgány podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov pre stavby letísk a leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhe, stavby pozemných komunikácií, vodohospodárske diela a stavby elektronických komunikačných sietí, k protichodným stanoviskám medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, riešia taký rozpor orgány nadriadené týmto orgánom dohodou.

(2) Ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne úrad po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Ak ide o stavby, kde konanie vykonávajú orgány podľa osobitných