dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 117 - § 119 Stavebné úrady

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 117 - § 119 Stavebné úrady

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

PIATA ČASŤ

STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE

Stavebné úrady

§ 117

(1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

(2) Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,11) oznámi regionálnemu úradu (ďalej len „regionálny úrad”) jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; úrad zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu.

(3) Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného