dnes je 25.7.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

TRETIA ČASŤ

SANKCIE

§ 105

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 333,94 eura sa potresce ten, kto:

a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním,

b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takého povolenia alebo v rozpore s ním,

c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,

e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo oprávneným zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby,

f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti.

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 829,85 eura sa potresce ten, kto:

a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,

d) napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení,

e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87),

f) ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3).

(3) Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 eura sa potresce ten, kto:

a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,

d) napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudržiava stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje život alebo zdravie osôb,

e) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

(4) Priestupku sa dopustí a pokutou do 165 969,59 eura sa potresce ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku.

(5) Priestupku sa dopustí a potresce sa ten, kto uskutočňuje alebo užíva:

a) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², ktorú treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 450,00 eur,

b) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m², bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 750,00 eur,

c) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m², bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 1 350,00 eur,

d) reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50,00 eur.

(6) Priestupku sa dopustí a pokutou vo výške 1 350,00 eur sa potrestá ten, kto poruší povinnosť podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021. Ak sa osoba v priebehu dvoch rokov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021 dopustí priestupku opakovane, uloží sa jej pokuta vo výške 2 700,00 eur.

(7) Priestupky prerokováva stavebný úrad alebo inšpekcia.

(8) Na priestupky a ich prerokovávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. (10)


Poznámky pod čiarou:

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Komentár k § 105

Stavebný zákon rieši osobitným spôsobom