dnes je 5.3.2024

Input:

Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

4.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.5 Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci)

Vaše značka/datum: Naše č. j.: / Spis. zn.: Místo/vročení:

Oprávněná úřední osoba:

tel./e-mail: dle rozdělovníku

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby Úřadu ........................., jakožto stavební úřad příslušný podle SZ ustanovení § 13 odst. 1 písm. ..) a § 84 a § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.