dnes je 30.5.2020

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodku

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.3 Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodku

Ing. Peter Horniaček

Legislatívna skratka dôchodok je uvedená v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov a zahŕňa starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhový dôchodok (s odkazom na zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Daňovník, ktorému bol spätne priznaný k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu dôchodok, je povinný v súlade s ust. § 32 ods. 11 zákona o dani z príjmov podať za tie zdaňovacie obdobia, k začiatku ktorých mu bol dôchodok spätne priznaný, dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa ustanovenia § 155 a § 156 ZSD, t. j. správca dane nevyrubí sankcie.

Ak je daňovníkovi spätne priznaný jeden z uvedených dôchodkov k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, a to bez ohľadu na to, či za uvedené zdaňovacie obdobia podal daňové priznanie alebo mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.

Rozhodujúcou pre podanie dodatočného daňového priznania pri spätnom priznaní dôchodku je skutočnosť, k akému dátumu bol dôchodok spätne priznaný. Aby bol daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie za určité zdaňovacie obdobie, musí byť dôchodok spätne priznaný k začiatku tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto je smerodajný 01. január príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovník podal za zdaňovacie obdobie roku 2016, 2017 a 2018 daňové priznanie, do ktorého uviedol čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu a čiastkový základ dane z kapitálových príjmov. Pri vyčíslení daňovej povinnosti uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V auguste 2019 bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok od 18. 6. 2016. Za zdaňovacie obdobie roku 2016 daňovník nie je povinný podať dodatočné daňové priznanie, pretože mu dôchodok nebol spätne priznaný k začiatku (k 1.1.) tohto zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 a 2018 daňovník podá v lehote do konca septembra 2019 dodatočné daňové priznanie, pretože k začiatku týchto zdaňovacích období mu bol dôchodok spätne priznaný. V osobitných záznamoch dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017 a dodatočného daňového priznania za zdaňovacie