dnes je 30.5.2020

Input:

Dodatočné daňové priznanie bez sankcie - právna úprava

24.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.1 Dodatočné daňové priznanie bez sankcie - právna úprava

Ing. Peter Horniaček

V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania fyzickou osobou a s tým spojenými sankciami zo strany správcu dane je potrebné vychádzať zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) a zo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Daňové priznanie

Povinnosť fyzickej osoby podávať daňové priznanie vyplýva z ustanovenia § 32 zákona o dani z príjmov. Okrem ust. § 32 zákona o dani z príjmov vymedzuje povinnosť daňového subjektu podať daňové priznanie aj zákon o správe daní a poplatkov.

Podľa ust. § 15 ZSD je povinný podať daňové priznanie každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie podľa osobitného zákona (pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb je to § 32 zákona o dani z príjmov), alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať v súlade s ust. § 16 ods. 1 ZSDopravné priznanie. Pre vyrubovacie konanie sa použije opravné priznanie a na predchádzajúce priznanie sa neprihliada.

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňový subjekt zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať v súlade s ust. § 16 ods. 2 ZSD dodatočné daňové priznanie, a to do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Daňovník môže podľa ust. § 16 ods. 4 ZSD podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia ako daňová povinnosť uvedená v podanom daňovom priznaní. V tomto prípade však k podaniu dodatočného daňového priznania musí prísť najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie môže daňovník podať aj v prípade, ak zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená.

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

Správne delikty a sankčný úrok

Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, uloží mu správca dane v súlade s ust. § 155 ods. 1 písm. g) ZSD pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) ZSD.

Ak daňový subjekt daň priznanú v dodatočnom daňovom priznaní nezaplatí v zákonom stanovenej lehote alebo výške, správca dane mu vyrubí v súlade s ust. § 156 ods. 1 ZSD úrok z omeškania. Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške vypočítanej podľa § 156 ods. 2 ZSD, a to vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15%. Správca dane vyrubí sankčný úrok za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo rozdielu dane až do dňa platby vrátane alebo