dnes je 25.3.2023

Input:

94/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení účinnom k 1.1.2019

94/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
307/2007 Z.z.
1. 8. 2007
mení § 49, dopĺňa § 102a a § 102b
225/2012 Z.z.
15. 8. 2012
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
334/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Na účely tejto vyhlášky
a) protipožiarna bezpečnosť stavby je požiarna bezpečnosť podľa osobitných predpisov,1)
b) trvalé pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom sa zamestnanec za obvyklých prevádzkových podmienok zdržiava najmenej šesť hodín počas zmeny,
c) dočasné pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom sa zamestnanec zdržiava dve až šesť hodín počas zmeny,
d) prechodné pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom sa zamestnanec zdržiava najviac dve hodiny počas zmeny,
e) občasné pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom sa zamestnanec zdržiava len občas na účel vykonania kontroly, vydania materiálu a podobne,
f) počtom osôb je počet určený v technickej norme,2)
g) otvorené technologické zariadenie je zariadenie určené na výrobu, dopravu alebo skladovanie, ktoré nie je zastrešené alebo má v obvodovej stene a v strešnej konštrukcii viac ako 60 % trvale otvorených otvorov, ako je destilačná kolóna, nádrž, zásobník a podobne,
h) otvorený sklad je stavba alebo jej časť používaná na skladovanie, ktorá nie je zastrešená, alebo stavba, ktorá má v obvodovej stene a v strešnej konštrukcii viac ako 60 % trvale otvorených otvorov; otvorený sklad môže byť vybavený skladovacou technikou a skladovacím zariadením,
i) technologický most je stavba líniového charakteru určená na ukladanie káblových a potrubných rozvodov, dopravných zariadení a podobne,
j) výrobná stavba je stavba alebo jej časť určená na výrobu alebo služby výrobného charakteru; výrobná stavba je aj stavba, ktorá technologicky alebo funkčne súvisí s výrobou, ako je príručný sklad materiálov, elektrorozvodňa a iné,
k) stavba poľnohospodárskej výroby je stavba alebo jej časť určená na rastlinnú poľnohospodársku výrobu alebo na živočíšnu poľnohospodársku výrobu, alebo na výrobu, ktorá s ňou technologicky súvisí,
l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ktorá má samostatný konštrukčný celok podľa § 13 ods. 5 a je určená na skladovanie,
m) nevýrobná stavba je stavba alebo jej časť, ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l),
n) požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hlasová signalizácia požiaru, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu a zásah,
o) požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru,
p) zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na
a) stavby pre obranu štátu,3)
b) stavby