dnes je 25.3.2023

Input:

69/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

69/2023 Z. z.
ZÁKON
zo 17. februára 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena; to neplatí, ak povolenie bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby,”.
2. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Po vydaní odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8asa ďalej v konaní postupuje podľa § 8.”.
3. V § 7 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 2 a 3” nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2”.
4. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak bolo vydané odborné stanovisko podľa § 4 ods. 3 do desiatich pracovných dní od doručenia návrhu strategického dokumentu obstarávateľom.”.
5. V § 13 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Spracovateľ odborného posudku môže od jeho vypracovania odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.
(6) Príslušný orgán môže od určenia spracovateľa odborného posudku upustiť a určiť iného spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa zaslaného do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku alebo ak zistí nové závažné skutočnosti odôvodňujúce zmenu.”.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 11.
6. V § 14 ods. 1 sa slová „§ 13 ods. 6” nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8”.
7. V § 17 ods. 12 sa slová „§ 13 ods. 5” nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 7”.
8. § 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny podľa § 18 ods. 1 písm. g), po vydaní odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8asa ďalej v konaní postupuje podľa § 30.”.
9. V § 19 odsek 6 znie:
„(6) Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. Ak