dnes je 5.3.2024

Input:

608/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.7.2009

608/2003 Z.z.
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
536/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 4, dopĺňa § 5
612/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
290/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 4
271/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 4
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
dopĺňa § 2
265/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa § 5
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
(1) Štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú:
a) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ),
b) krajský stavebný úrad,
c) obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, 1)
d) Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(2) Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)
§ 2
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a) na úseku územného plánovania
1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, krajských stavebných úradov, samosprávnych krajov a obcí,
2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
3. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
4. organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
5. overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
6. vedie register odborne spôsobilých osôb, 4)
7. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
8. obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
9. obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde na schválenie,
10. zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
11. obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
12. posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
13. prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
14. predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
b) na úseku stavebného poriadku
1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,
2. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
3. spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,
4. vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
5. vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,