dnes je 5.12.2023

Input:

513/2009 Z.z., Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2020

513/2009 Z.z.
zákon
z 28. októbra 2009
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, § 36 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
432/2013 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
152/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa prílohu č. 3 a prílohu č. 15
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa 113 novelizačných bodov
259/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 54
282/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 29 a § 112d
316/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 4
351/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
288/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa § 28 a § 111
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 110 a poznámku pod čiarou
55/2019 Z.z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
55/2019 Z.z.
16. 6. 2020
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
146/2019 Z.z.
30.6.2019
dopĺňa § 30 a § 112f
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 34 a poznámky pod čiarou
311/2020 Z.z.
1. 12. 2020
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
b) schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
c) prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností,
d) prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie,
e) odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach,
f) interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,
g) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dráh.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy v súkromnom vlastníctve slúžiace pre nákladnú dopravu vlastníka dráhy, lunaparkové dráhy, lanové vleky, dočasné prenosné dráhy a na visuté lanové dopravníky.
Dráhy
§ 2
Druhy dráh
(1) Dráhami sú koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy.
(2) Koľajovými dráhami sú železničné dráhy, električkové dráhy a špeciálne dráhy.
(3) Železničnými dráhami sú železničné trate a vlečky.
(4) Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničné trate sa podľa účelu, významu a vybavenia členia na hlavné a vedľajšie. Hlavné železničné trate z hľadiska dopravného významu slúžia na medzinárodnú dopravu a na zabezpečenie celoštátnej dopravnej obslužnosti. Vedľajšie železničné trate slúžia na zabezpečenie regionálnej dopravnej obslužnosti a na mestské a prímestské dopravné služby.
(5) Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné účely.
(6) Špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä metro a mestské a prímestské rýchlodráhy, ako aj železničná dráha nezaústená do železničnej trate, ktorá slúži len miestnym alebo turistickým potrebám, najmä miestne úzkorozchodné dráhy.
(7) Železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železníc, tvoria železničnú sieť.
Obvod dráhy
§ 3
(1) Obvod dráhy tvoria pozemky určené na umiestnenie dráhy a jej súčastí, ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a na dopravu na nej. V pochybnostiach o tom, ktoré pozemky patria do obvodu dráhy, rozhodne špeciálny stavebný úrad na návrh prevádzkovateľa dráhy.
(2) Obvod dráhy zriaďuje špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení alebo stavebný úrad vo vyvlastňovacom rozhodnutí. Obvod dráhy vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia.
(3) Obvod dráhy je vymedzený zvislými plochami vedenými na pozemok. Ak z rozhodnutia podľa odseku 2 nevyplýva inak, obvod dráhy je tri metre
a) od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu,
b) od osi krajnej koľaje električkovej dráhy, od krajného