dnes je 25.3.2023

Input:

464/2009 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, v znení účinnom k 1.2.2015

464/2009 Z.z.
[zrušené č. 106/2018 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
589/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 4 a § 22
71/2010 Z.z.
10. 3. 2010
mení a dopĺňa § 4
228/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
9/2015 Z.z.
1. 2. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,
b) podrobnosti o povinnej výbave vozidla,
c) podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,
d) okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby,
e) podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení,
f) podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „cestná premávka”), ak nie je ďalej ustanovené inak.
Prevádzka vozidla v cestnej premávke
§ 2
Všeobecné základné podmienky
(1) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak touto vyhláškou alebo osobitnými predpismi1) nie je ustanovené inak.
(2) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke.
(3) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné zdravie ani nesmie prichádzať k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu pozemnej komunikácie.
§ 3
Karosérie vozidiel
(1) Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo náraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča, musí byť vozidlo skonštruované a vybavené tak, aby vozidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto technické požiadavky:
a) udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,
b) zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky kabíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku kabíne.
(2) Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3, O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;2) to platí aj pre časti stien, ktoré sú ich súčasťou, napríklad dvere, bočnice, rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.
(3) Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu možno použiť na vnútornej strane čela nákladného priestoru vozidla alebo na ochranné