dnes je 19.7.2024

Input:

45/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

45/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. januára 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Na účely tejto vyhlášky poľnohospodárskou prácou sa rozumie činnosť zameraná na pestovanie rastlín a starostlivosť o rastliny a na chov hospodárskych zvierat (ďalej len „zviera”) určených na ekonomické zhodnotenie a činnosť s ňou súvisiaca.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na verejné vystúpenia a športové vystúpenia zvierat a na chov zvierat na výskumné účely.
§ 2
Podrobnosťami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci sú podrobnosti
a) na používanie pracovného prostriedku pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
b) na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvierat, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
c) na vykonávanie činností pri chove zvierat, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Ženy môžu vykonávať činnosti pri chove plemenných žrebcov, plemenných býkov, plemenných kancov, plemenných baranov a plemenných capov len po posúdení charakteru, stupňa a trvania špecifického rizika práce, najmä vo vzťahu k ich fertilite.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
 
Viera Tomanová v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 45/2010 Z.z.
PODROBNOSTI NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI PESTOVANÍ RASTLÍN A STAROSTLIVOSTI O RASTLINY
A.  Všeobecné
Pracovné prostriedky používané pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny sú stroje a zariadenia na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy, stroje a zariadenia na sejbu, sadenie a hnojenie, stroje a zariadenia na ochranu kultúr a zavlažovanie, stroje a zariadenia na zber úrody.
1. Pracovný prostriedok sa umiestňuje a používa tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita a bezpečná prevádzka a v súlade s návodom na obsluhu.
2. Pracovný prostriedok má na ochrannom kryte pracovného ústrojenstva bezpečnostné označenie podľa osobitného predpisu.1)
3. Pri práci s pracovným prostriedkom v blízkosti vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa dodržiava určené ochranné pásmo pre elektrické zariadenia.2)
4. Pred jazdou sa skontroluje stav mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, najmä tlak v pneumatikách, stav pneumatík alebo pásov, nastavenie bŕzd a osvetlenie, a ak sa použije príves alebo náves, skontroluje sa aj jeho bezpečné pripojenie, správne zapojenie hadíc, funkcia brzdového zariadenia a zapojenie elektroinštalácie.
5. Zamestnávateľ určí pred začatím prác na svahu pri použití pracovného prostriedku s vlastným pohonom bezpečný pracovný postup so zreteľom na sklon terénu. Pracovný prostriedok nemožno používať na svahoch s väčším sklonom, ako je na ňom vyznačený alebo ako je uvedený v návode