dnes je 14.6.2024

Input:

4/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

4/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 15. januára 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z., vyhlášky č. 381/2020 Z. z., vyhlášky č. 543/2021 Z. z. a vyhlášky č. 505/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe časti A.1 skupine S0 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „2,4-dinitrofenol (DNP) a aktivátory troponínu najmä reldesemtiv a tirasemtiv.”.
2. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:
„12. 11ß-metyl-19-nortestosterón,”.

Doterajšie body 12. až 67. sa označujú ako body 13. až 68.
3. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za dvadsiaty šiesty bod vkladá nový dvadsiaty siedmy bod, ktorý znie:
„27. dimetandrolón (7α,11ß-dimetyl-19-nortestosterón),”.

Doterajšie body 27. až 68. sa označujú ako body 28. až 69.
4. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za šesťdesiaty ôsmy bod vkladá nový šesťdesiaty deviaty bod, ktorý znie:
„69. trestolón (7α-metyl-19-nortestosterón, MENT),”.

Doterajší bod 69. sa označuje ako bod 70.
5. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sedemdesiatom bode sa číslo „66” nahrádza číslom „69.”.
6. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbod 2.1. znie:
„2.1. peptidy stimulujúce testosterón u mužov, najmä choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH), hormón uvoľňujúci gonadotropín (GnRH, gonadorelín) a analógy jeho agonistov (najmä buserelín, deslorelín, goserelín, histrelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín), kisspeptín a analógy jeho agonistov,”.
7. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbode 2.2. sa za slovo „kortikorelín” vkladá čiarka a slovo „tetrakosaktid”.
8. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbode 2.4.2 sa za slovo „anamorelín,” vkladá slovo „ibutamorén (MK-677),” a za slovo „ipamorelín,” sa vkladá slovo „kapromorelín,”.
9. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.3 podbode 3.3. sa za označenie „IGF-1” vkladá čiarka a slovo „mekasermín”.
10. V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupina S4.2 vrátane nadpisu znie:
Podskupina S4.2
Metabolické modulátory
1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK), najmä AICAR; agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom,