dnes je 25.3.2023

Input:

374/1990 Zb., Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

374/1990 Zb.
[zrušené č. 147/2013 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu
zo 14.augusta 1990
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa §5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa §6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe po prerokovaní s príslušnými orgánmi ustanovujú:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (ďalej len „bezpečnosť práce”) pri príprave a vykonávaní stavebných , montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich (ďalej len „stavebné práce”).
(2) Vyhláška sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, 1) ktoré vykonávajú stavebné práce (ďalej len „dodávateľ stavebných prác”), a ich pracovníkov.
(3) Vyhláška sa nevzťahuje na stavebné práce vykonávané pri banskej činnosti v podzemí a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.2)
(4) Vyhláška sa nevzťahuje na zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny.3)
§ 2
Výklad pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) bezpečnostným opatrením, ktoré zabezpečuje organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti alebo bezpečnú prevádzku zariadení,
b) dodávateľskou dokumentáciou dokumentácia vypracovaná dodávateľom stavebných prác v rámci prípravy výroby,
c) horolezeckou (speleologickou) kvalifikáciou súbor vedomostí a zručností, ktoré umožňujú bezpečné používanie horolezeckej (speleologickej) techniky,
d) horolezeckou (speleologickou) technikou praktické používanie
e) vedomostí, zručnosti, technických prostriedkov a zariadení športového lezenia pre vykonávanie stavebných prác vo výškach a nad voľnou klenbou,
f) inštruktorom horolezeckej (speleologickej) techniky pracovník oprávnený vykonávať školenie a overenie vedomostí a zručnosti potrebných pre vykonávanie výškových prác pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky,
g) inštruktorom lešenárskej techniky pracovník oprávnený vykonávať školenie a overovanie vedomostí a zručnosti potrebných pre montáž a demontáž pomocných stavebných konštrukcií,
h) inžinierskymi sieťami dopravné siete (cestné, železničné a vodné), rozvodné siete (vodovodné, energetické a telekomunikačné), kanalizácie a ich zariadenia,
i) nebezpečnou prácou činnosť, ktorá pri použití určených bezpečnostných opatrení predstavuje zvýšené úrazové riziko,
j) nebezpečnou prekážkou prekážka, ktorá svojou polohou, pohybom alebo pôsobením ohrozuje bezpečný priebeh pracovnej činnosti alebo pohybu,
k) nebezpečným prostredím a nebezpečným priestorom priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku pracovného úrazu alebo poškodenia technického zariadenia (ochranné pásma rozvodových a dopravných sietí, staré uzatvorené priestory, prevádzky s výskytom škodlivín v prostredí a pod.)
l) nebezpečným dosahom stroja maximálny dosah pracovného