dnes je 19.4.2024

Input:

158/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení účinnom k 15.3.2006

158/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. februára 2004,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
119/2006 Z.z.
15. 3. 2006
mení a dopĺňa 4 novelizačné body , prílohy a poznámky pod čiarou
ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
(1)  Táto vyhláška upravuje
a)  skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,
b)  podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.
(2)  Ak sa technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona vzťahuje na stavebný výrobok, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, alebo je v prílohe č. 1 preň určený iný systém preukazovania zhody, na takýto výrobok sa uplatňuje systém preukazovania zhody podľa technickej špecifikácie.
§ 2
(1)  Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska funkcie v stavbe. Ak je to potrebné, skupina stavebných výrobkov sa ďalej člení podľa špecifických vlastností, špecifických požiadaviek alebo podľa účelu, ktoré podmieňujú uplatnenie určeného systému preukazovania zhody. Zoznam skupín stavebných výrobkov s určením systémov preukazovania zhody je uvedený v prílohe č. 1
(2)  Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých skupín výrobkov podľa prílohy č. 1, potom pre jeho zaradenie je rozhodujúci ten účel použitia v stavbe, ktorý z hľadiska rizík pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho vlastnosti a výrobu.
§ 3
(1)  Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a častí stavieb je nasledujúca:
a)  stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore vzniku požiaru alebo aj mimo tohto priestoru, sa klasifikujú podľa reakcie na oheň do tried A1, A2, B, C, D, E a F1) okrem výrobkov na podlahy a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia. Výrobky na podlahy sa podľa reakcie na oheň klasifikujú do tried A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl a Ffl1) a tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia do tried A1L, A2L, BL, CL, DL, EL a FL,2)
b)  strechy a strešné krytiny sa klasifikujú podľa reakcie na vonkajší oheň do tried BROOF(t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) a FROOF(t4),3) kde t1, t2, t3 alebo t4 označuje jednu zo štyroch skúšobných metód,4)
c)  stavebné výrobky a časti stavieb sa klasifikujú podľa požiarnej odolnosti do tried vyjadrujúcich písmenami vlastnosti a údajmi v minútach zachovania vlastnosti alebo kombinácie vlastností.5)
(2)  Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do niektorej triedy A1, A2, B, C, D, E alebo A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, ako aj strešné krytiny, ktoré sa