dnes je 25.7.2024

Input:

153/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

153/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
zo 17. júna 2024
o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 46/2024 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Územnoplánovacia dokumentácia a územná štúdia sa spracúvajú v elektronickej podobe, v strojovo čitateľnom formáte vrátane priestorových údajov vo vektorovej forme.
(2) Priestorové údaje územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie sa evidujú v referenčnom súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len „JTSK”) realizácia JTSK03, kód EPSG:8353 (ďalej len „JTSK03”) a Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní (Bpv), kód EPSG:8357.1) Priestorové údaje spravované v realizácii JTSK transformuje spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie pomocou rezortnej transformačnej služby Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do realizácie JTSK03.
(3) Základné podklady, ktoré sa použijú pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie sú
a) digitálny obraz Slovenskej republiky (§ 25 ods. 4 zákona) a
b) priestorové údaje z informačného systému geodézie, kartografie a katastra podľa odsekov 4 až 6.
(4) Pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska a Koncepcie územného rozvoja regiónu sa použijú generalizované údaje, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia a administratívneho členenia.2)
(5) Pre spracovanie územného plánu mikroregiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny sa použijú referenčné priestorové údaje ZBGIS, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia administratívneho členenia,3) digitálny výškový model územia4) a katastrálna mapa vo vektorovej forme, v realizácii JTSK03.
(6) Pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska, Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny a územnej štúdie sa použije najpodrobnejšia úroveň údajov pre administratívne členenie.
(7) Pre spracovanie územnej štúdie sa použijú priestorové údaje podľa odseku 4 alebo odseku 5 primerane k mierke jej spracovania.
(8) Ďalšími podkladmi pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie sú najmä
a) ostatné priestorové údaje ZBGIS, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 4 a 5,
b) tematické štátne mapové diela,
c) priestorové údaje z národného geoportálu5) a geoportálov verejnej správy a samosprávy a
d) polohopisné a výškopisné zameranie.6)
(9) Jednotným štandardom sa určujú požiadavky na
a) štruktúru štandardizovaných častí územnoplánovacej dokumentácie,
b) grafické vyjadrenie štandardizovaných častí územnoplánovacej dokumentácie,
c) dátovú štruktúru časti územnoplánovacej dokumentácie,
d) výmenný formát dát územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie a
e) metaúdaje7) územnoplánovacej dokumentácie a územnej štúdie.
§ 2
(1) Jednotným štandardom štruktúry sa rozumie