dnes je 25.7.2024

Input:

122/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

122/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. mája 2024,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 236/2020 Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slová „karcinogénnym a mutagénnym faktorom” nahrádzajú slovami „karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom”.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci, Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.”.
3. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
 
v z. Robert Kaliňák v. r.