dnes je 25.3.2023

Input:

1/2016 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

1/2016 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. novembra 2015
o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)  základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „základné bezpečnostné požiadavky”),
b)  povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora,
c)  postupy posudzovania zhody tlakového zariadenia a zostavy,
d)  povinnosti notifikovanej osoby.1)
(2) Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na tlakové zariadenie a zostavu s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 0,5 bar, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu.2)
(3) Toto nariadenie vlády sa neuplatňuje na
a)  potrubné vedenie pozostávajúce z potrubia a potrubných systémov určených na prepravu tekutín alebo látok k zariadeniu alebo od zariadenia vo vnútrozemí alebo na pobreží vrátane všetkých uzatváracích zariadení umiestnených v potrubnom vedení a všetkých pripojených zariadení skonštruovaných výhradne pre potrubné vedenie okrem tlakového zariadenia umiestneného v regulačnej stanici tlaku alebo v kompresorovej stanici,
b)  sieť na dodávku, distribúciu a vypúšťanie vody, pripojené zariadenia a prívodné kanály, najmä prívodné potrubie, tlakovú štôlňu, tlakovú šachtu pre hydroelektrické zariadenie a s nimi súvisiace príslušenstvo,
c)  jednoduchú tlakovú nádobu,3)
d)  aerosólový rozprašovač,4)
e)  zariadenie určené na prevádzku vozidiel,5)
f)  zariadenie, ktoré podľa § 13 nie je klasifikované vo vyššej ako kategórii I a na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis,6)
g)  zariadenie, na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis,7)
h)  zariadenie navrhnuté na jadrové použitie, ktorého poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity,
i)  zariadenie na kontrolu vrtov používané na prieskum a ťažbu ropy, plynu a geotermálnych zdrojov, v ťažobnom priemysle a pri skladovaní pod zemou, ktoré je určené na udržiavanie alebo kontrolu tlaku vo vrte a ktoré zahŕňa ústie vrtu, protierupčné zariadenie, rozdeľovacie potrubia a protiprúdne zariadenia,
j)  zariadenie obsahujúce skrine alebo stroje, pri ktorom sa postupy na určenie rozmerov, výberu materiálu a výroby zakladajú predovšetkým na požiadavkách dostatočnej pevnosti, tuhosti a stability s cieľom odolávať statickým a dynamickým prevádzkovým účinkom a iným prevádzkovým parametrom a pre ktoré tlak nie je významným konštrukčným faktorom, najmä
1.  motor vrátane turbíny a spaľovacieho motora,
2.  parný stroj, plynovú turbínu, parnú turbínu, turbogenerátor, kompresor, čerpadlo a ich ovládacie zariadenie,
k)  vysokú pec vrátane chladiaceho systému pece, horúcovzdušný rekuperátor, odsávač prachu, mokrý čistič vysokopecného plynu, kupolu na priamu redukciu vrátane chladenia pece, plynový konvertor a panvu na tavenie, pretavovanie, odplyňovanie a odlievanie ocele, liatiny a neželezných kovov,
l)  ochranný kryt elektrického zariadenia vysokého napätia, najmä spínacieho mechanizmu, riadiaceho zariadenia, transformátora a otáčavého stroja,
m)  tlakovú rúru na