Najčítanejšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Ministerstvo dopravy vyhlásilo druhú výzvu na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov v roku 2016
16.5.2016, zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely dnes oznámil druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie až 6 500 eur. Počet žiadostí, ktoré bude možné predložiť v druhej výzve, je 500.
Dokumenty

Začatie stavebného konania v roku 2016
28.4.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu.
Dokumenty

Od začiatku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 727 miliónov EUR
12.4.2016, zdroj: CEEC Research
Za prvé dva mesiace roka 2016 vyhlásili investori spolu 1 728 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 727 miliónov EUR. Ich počet je tak síce oproti minulému roku dvojnásobný, objem však vzrástol iba minimálne. Aktivita investorov pri ukončovaní verejných obstarávaní sa po veľmi slabom januári významne zvýšila. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu februára 2016.
Dokumenty

Ďalšie
Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb v roku 2016
11.5.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný zákon ustanovuje v § 47, že stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov, stavebných materiálov a konštrukcií.
Dokumenty

Stavby a práce, pre ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie v roku 2016
9.5.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný zákon ustanovuje v § 54, že stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. V § 56 Stavebného zákona sú však taxatívne uvedené stavby a stavebné práce, pre ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. Takto je potrebné chápať aj ustanovenie § 54 zákona.
Dokumenty

Ďalšie
Prenos daňovej povinnosti pri prefakturácii elektroinštalačných prác
11.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A nám fakturuje elektroinštalačné práce na stavbe s prenesením daňovej povinnosti - patriace do sekcie F.
Dokumenty

Prenos daňovej povinnosti a elektromontážne práce
10.5.2016, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Firma fakturovala elektromontážne práce. Z celkovej fakturácie je 25 % práca, 75 % drobný materiál spotrebovaný v súvislosti s elektromontážnymi prácami.
Dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

27.5.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

Výklad stavebního zákona (liniové stavby)

24.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

13.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

22.7.2016, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

Partneri
www.zsps.sk www.pss.sk