Stavebné konštrukčné detaily
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Vykonanie exekúcie, ak povinný vlastní nehnuteľnosťGarancia

16.1.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o exekúciu na peňažné plnenie, najčastejším spôsobom, ktorý pre jej vykonanie exekútor volí, je exekúcia prikázaním pohľadávky, konkrétne prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Z jedného prostého dôvodu, týmto spôsobom možno, vo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení - požiadavky na odbornú spôsobilosť

16.1.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení. Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti ...
celý článok

Harmonogram výstavby

11.1.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Harmonogram výstavby je súčasťou Projektu organizácie výstavby, ktorý patrí do projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Ak by mali byť termíny uvedené v harmonograme výstavby záväzné ...
celý článok

Postup súdneho exekútora po poverení vykonaním exekúcieGarancia

9.1.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Až poverením exekútora vykonaním konkrétnej exekúcie môže súdny exekútor začať exekúciu samotnú.   Žiadosť o udelenie poverenia zasiela súdny exekútor exekučnému súdu (tzv. všeobecný súd povinného), ktorý posúdi, či môže exekúcia prebehnúť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ďalšie dohody súvisiace so zhotovením stavby

9.1.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmluve o dielo na zhotovenie stavby alebo časti stavby majú možnosť zhotoviteľ stavby a objednávateľ dohodnúť aj niektoré ďalšie podstatné skutočnosti súvisiace s prípravou, so zhotovovaním a s uvedením dokončenej stavby do prevádzky ...
celý článok

Daň z nehnuteľností za rok 2016Garancia

2.1.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z nehnuteľností je  podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o miestnych daniach")  miestnou daňou. Správcom dane ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Predpoklady exekučného konaniaGarancia

2.1.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby exekučné konanie mohlo riadne prebehnúť, je potrebné, aby boli splnené jeho predpoklady. Ide o tri základné predpoklady, ktorými sú: exekučný titul - vykonateľné rozhodnutie v zmysle Exekučného poriadku, návrh na vykonanie exekúcie, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017

30.12.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017. Legislatívne zmeny od 1.1.2017 si môžeme prezrieť z hľadiska zákonov, ktoré strácajú platnosť, zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť a novelizovaných zákonov. V prípade, že aktuálne ...
celý článok

Stavenisko v podmienkach zhotovenia diela

29.12.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odporúčam, aby súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby alebo časti stavby bola aj príloha, predmetom ktorej sú podmienky zhotovovania stavby alebo časti stavby. V tejto prílohe odporúčam riešiť aj problematiku staveniska. ...
celý článok

Osem z desiatich slovenských stavebných firiem je pre stanovenie záväzného harmonogramu výstavby diaľnic vládou

27.12.2016, Zdroj: CEEC Research
Slovenské stavebné spoločnosti pracujú v súčasnej dobe na 87 percent svojich kapacít, pričom, zákazky v šiestich z desiatich prípadov získavajú od stálych zákazníkov. Štyri pätiny riaditeľov stavebných firiem si myslia, že by mala vláda vypracovať záväzný ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

1.8.2011, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
celý článok

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

  Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

  23.2.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Pavel Adamík
  Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
  Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

  Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

  23.1.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Kán Michal
  Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

  BOZP v doprave a výrobe

  27.1.2017, Bratislava
  Lektorka: Ľubica Kuševová
  Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

  Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

  26.1.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Vasil Ivanov
  Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

   

   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Do not fill this: