Stavebné konštrukčné detaily
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Činnosti zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA v roku 2016

26.9.2016, Ing Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti ktoré sú zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA sú stavby a stavebné práce. Tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o ...
celý článok

Žiadosť o vytýčenie termínu pojednávaniaGarancia

20.9.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Okresný súd ...................................... ........................................................... ...........................................................   V ......................., dňa......................   sp. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Upozornenie pre používateľov noriem STN 73 2901 zo septembra 2015, STN 73 0802/Z2 zo septembra 2015 a STN 73 0834/Z2 zo septembra 2015

19.9.2016, Zdroj: SUTN
Požiadavky podľa týchto noriem musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016. Požiadavky podľa týchto noriem musí spĺňať projektová ...
celý článok

Prvý polrok roka 2016 zaznamenal najnižší objem investícií za posledné štyri roky

16.9.2016, Zdroj: CEEC Research
Za prvých šesť mesiacov roka 2016 vyhlásili investori 3 280 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,16 miliardy EUR, čo predstavuje vôbec najnižší polročný objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Vyplýva to z najnovšej analýzy ...
celý článok

Opravy a obnova bytových domovGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Na stanovovaní podmienok opráv a obnovy bytových domov je potrebné poznať vekovú štruktúru bytového fondu, technické riešenie, skutočný fyzický stav a funkčné požiadavky, ktoré je treba dodržať. Vykonávanie údržby, opráv a obnovy ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fond bytových budovGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Posledné ucelené výsledky štatistického spracovania informácií o fonde bytových domov a bytov poskytuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v súlade so zákonom č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stavebné práceGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stavebné práce Údržba, opravy, stavebné úpravy, udržiavacie práce a obnova stavebných konštrukcií, technických systémov a budovy sa uskutočňujú stavebnými prácami. Podľa § 43g stavebného zákona stavebné práce sú odborné činnosti, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Systémové poruchy bytových domovGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Popis a návrh na odstránenie systémových porúch Pre jednotlivé systémové poruchy sú charakteristické ich prejavy, ktoré súvisia s konkrétnymi technológiami hromadnej bytovej výstavby v druhej polovici minulého storočia. Podmienky ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Životnosť stavebných konštrukcií a technických zariadení budovGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Životnosť bytových domov Životnosť bytových domov je závislá od životnosti jednotlivých konštrukčných častí bytového domu. Z uvedeného je zrejmé, že na životnosť bytového domu ako celku má nezanedbateľný vplyv aj životnosť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Materiálové riešenie bytových domovGarancia

12.9.2016, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Na výpočet potreby tepla na vykurovanie treba uvažovať tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a to najmä obvodového a strešného plášťa a otvorových výplní. Bytová výstavba sa v druhej polovici minulého storočia ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Plán užívania verejnej práceGarancia

21.1.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v spolupráci so zhotoviteľom plán ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

1.4.2012, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
celý článok

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.4.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 177/2016 Z.z. novela vyhl. č. 162/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2016 v čiastke č. 43)
  • 257/2016 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 (vyšlo dňa: 27.9.2016 v čiastke č. 82)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

19.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

25.10.2016, Žilina
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

25.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: