Stavebné konštrukčné detaily
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

PREDPOVEĎ POČASIA
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Zadávací podmínky v nadlimitním režimuGarancia

1.12.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadávacie podmienky v vyššieho radu režime Spoločné ustanovenia o špecifikáciách súťažných podkladov Dostupnosť súťažných podkladov Obstarávateľ uverejňuje súťažných podkladoch s výnimkou formulárov a výziev na profile zadávateľa odo dňa uverejnenia oznámenia o ...
celý článok

Řízení po podání nabídek pro nadlimitní režimGarancia

30.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Riadenie po podaní ponúk pre nadlimitné režim Ponuky Ponuky sa predkladajú písomne, a to v elektronickej podobe prostredníctvom zadávateľom stanoveného elektronického nástroja alebo v listinnej podobe. Ponuka v listinnej podobe musí byť doručená v riadne ...
celý článok

Režimy zadávacích řízeníGarancia

29.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Režimy postupov obstarávania Režimy zadávacích konaní V tejto a nasledujúcich kapitolách sa postupne zoznámime s voľbou jednotlivých druhov postupov obstarávania as požiadavkami zákona č. 134/2016 Zb. na ne kladenými. Podlimitné režim zadávacieho konania Voľba ...
celý článok

Druhy a režimy veřejných zakázekGarancia

28.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Druhy a režimy verejného obstarávania druhy verejných zákaziek Zákon č. 134/2016 Zb. v ustanovení § 14 stanovuje 3 druhy verejných zákaziek podľa ich predmetu verejnú zákazku na dodávku tovaru, ktorej predmetom je obstaranie vecí, zvierat alebo ovládateľných ...
celý článok

Nařízení vlády k zákonu o zadávání veřejných zakázekGarancia

25.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie vlády k zákonu o verejnom obstarávaní K zákonu č. 134/2016 Zb. O verejnom obstarávaní pribudli pred jeho účinnosťou k vykonávacím vyhláškam dve nariadenia vlády, nariadenia vlády č. 172/2016 Zb. a Nariadenie vlády č. 173/2016 Zb. Nariadenie vlády č. ...
celý článok

Požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

23.11.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z., rozširuje pojmy a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu na ľudskú spotrebu najmä vo vzťahu k radiačnej ochrane. Nariadenie vlády Slovenskej ...
celý článok

Požiadavky na vodu, určenú na ľudskú spotrebu

21.11.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z., rozširuje pojmy a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu na ľudskú spotrebu najmä vo vzťahu k radiačnej ochrane. Nariadenie vlády Slovenskej ...
celý článok

Nájomníci štátnych a obecných bytov môžu o ich zvýhodnenú kúpu požiadať do konca roka 2016

15.11.2016, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem ich získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. 12. 2016. V prípade, že nájomca do uvedeného termínu požiada o prevod, vlastník je povinný s nájomcom ...
celý článok

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

9.11.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 99/2016 Z. z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci je veľmi dôležitým predpisom, ktorý by mali rešpektovať všetci účastníci prípravy a realizácie investičnej výstavby, nakoľko väčšina ...
celý článok

Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia benzínom

2.11.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15.06.2016 nadobudla účinnosť vyhláška č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Prehľad aktuálnych súvisiacich právnych predpisovGarancia

27.6.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2012

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

1.8.2011, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 177/2016 Z.z. novela vyhl. č. 162/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2016 v čiastke č. 43)
  • 257/2016 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 (vyšlo dňa: 27.9.2016 v čiastke č. 82)
  • 270/2016 Z.z. novela vyhl. č. 59/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2016 v čiastke č. 90)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
  • 312/2016 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

23.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

23.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

27.1.2017, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

26.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: