Darček mesiaca
Zápis a protokol k stavebnej zmene
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Ochrana objektov pred účinkami atmosférickej elektriny

9.8.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Národný inšpektorát práce vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reagujúc na viaceré otázky žiadateľov o informácie ohľadne dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti ...
viac

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

8.8.2017, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podporíme výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu sme vyčlenili v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania. Podporíme výstavbu drevených ...
viac

Strata dokumentov pre účely kolaudácie v roku 2017Garancia

26.7.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledným dôležitým krokom pre stavebníka je kolaudácia, kedy sa teda stavba - budova oficiálnym spôsobom (teda, kolaudačným rozhodnutím) môže užívať. Predchádza jej návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. K tomuto návrhu sa pripájajú ...
viac

Vzdialenosť drobnej stavby od susedného pozemku v roku 2017

26.7.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Drobnú stavbu je potrebné ohlásiť. Ešte pred tým, ako sa stavebník pustí do stavebných prác. K ohláške je zároveň potrebné priložiť všetky potrebné dokumenty - ide najmä o list vlastníctva, jednoduchý nákres a technický opis ako aj ...
viac

Úroky z odkladu platenia dane a claGarancia

24.7.2017, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odklad plaatenia dane Odklad platenia dane môže povoliť správca dane na žiadosť daňového subjektu podľa podmienok ustanovených v § 57 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pozemok s vecným bremenom distribútora inžinierskej siete v roku 2017Garancia

24.7.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj prístupová cesta k samotnému pozemku má svojho vlastníka, resp. viacerých podielových spoluvlastníkov. Tými môžu byť aj vlastníci pozemkov, ku ktorým táto cesta vedie. Každý z nich má svoj podiel, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva ( ...
viac

Platba za dielo stavebnému dozoru v roku 2017

24.7.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vykonávanie stavebného dozoru na stavbe je potrebné podchytiť zmluvne - najmä, pokiaľ ide o ochranu stavebníka. Táto činnosť sa podchytáva zmluvou o dielo v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluva nemusí byť, ale opäť vzhľadom ...
viac

Úroky z omeškaniaGarancia

21.7.2017, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úroky z omeškania je povinný platiť dlžník ak je v omeškaní s plnením peňažného záväzku. Právo na úrok z omeškania vzniká veriteľovi na základe ustanovení obchodného alebo občianského práva bez ohľadu na skutočnosti, ktoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pracovný čas a doba odpočinkuGarancia

21.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Rozsah pracovného ...
viac

Reklamácia stavebných prác fyzickou osobou u SZČO v roku 2017

20.7.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na novostavbe vodoinštaláter robil komplet vodoinštaláciu. Po pól roku sa zistilo, že hodiny vodomeru sa točia veľmi rýchlo, čo spôsobilo spotrebu predbežne vo výške cca 600 eur. Vonku v zemi sa odkrytím rúr našla poškodená trubka ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Plán užívania verejnej práceArchív

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v spolupráci so zhotoviteľom plán ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruArchív

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 176/2017 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

25.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

27.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

5.10.2017, Žilina
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

3.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: