Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Stavební dozor - kontrolní prohlídky stavbyGarancia

16.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výzva na účasť na prehliadke stavby - vzor ÚRAD ......... .................. ...... (obce, mestá, mestské časti) (adresa úradu) odbor .......... ........... .... (Názov) ......................... Č. J. ........................ Vybavuje: ................... V ... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozorGarancia

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný dozor stavebného úradu Problematika dozoru a kontroly na stavbe je riešená prierezovo v rámci jednotlivé systematiky stavebného zákona. Stavebným dozorom nad vykonávaním stavby svojpomocne je, podľa SZ ustanovenia § 2 ods. 2, odborný dozor vykonávaný ...
viac

Stavební dozor stavebního úřaduGarancia

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný dozor stavebného úradu Problematika dozoru a kontroly na stavbe je riešená prierezovo v rámci jednotlivé systematiky stavebného zákona. Stavebným dozorom nad vykonávaním stavby svojpomocne je, podľa SZ ustanovenia § 2 ods. 2, odborný dozor vykonávaný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor žiadosti o vydanie územno - plánovacej informácie

7.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z prvých dokumentov, o ktoré by sa mal zaujímať každý budúci stavebník, resp. každý budúci vlastník pozemku, na ktorom plánuje stavať je územný plán obce, resp. zóny a s tým súvisiaca územno - plánovacia informácia. Tá sa ...
viac

Neplnenie povinností stavebným dozorom a výzva na vrátenie zaplatenej ceny za dielo

5.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkon činnosti stavebného dozoru patrí zmluvne pod Obchodný zákonník a teda, pod zmluvu o dielo. Dielom samotným je práca stavebného dozoru, to, že dohliada na práce na stavbe, kontroluje jednotlivé postupy, teda všetko to, čo bolo zmluvne ...
viac

Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkovGarancia

28.2.2018, Ing. Ida Gelatová, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba zdaňuje len taký príjem z predaja nehnuteľností, ktorý je príjmom „zdaniteľným”. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani podľa medzinárodnej zmluvy. Do daňového ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príjem z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, ktorý je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnostiGarancia

26.2.2018, Ing. Ida Gelatová, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Identifikácia príjmov Príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti  podľa  § 6 ods. 1 a 2 ZDP sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vtedy, ak plynú z prenájmu vykonávaného na základe živnostenského ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:   1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie ...
viac

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Plán užívania verejnej práceArchív

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v spolupráci so zhotoviteľom plán ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 33/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 355/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 49/2018 Z.z. novela zák. č. 409/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2018 v čiastke č. 26)
  • 51/2018 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

22.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

26.4.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: