Stavebné konštrukčné detaily
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účelyGarancia

24.3.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km? V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
celý článok
Zámok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ...
celý článok
Zámok

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚGarancia

22.3.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v  ...
celý článok
Zámok

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017Garancia

20.3.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správe poplatky sa platia za úkony a konania správnych orgánov, na ktoré bol podaný podnet poplatníkom, a to v sume určenej v príslušnej položke sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
celý článok
Zámok

Obec Víťaz pripravuje v roku 2017 výstavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

20.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predpokladaná cena prvej a druhej etapy výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Víťaz v okrese Prešov predstavuje takmer 5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavebné práce sú plánované na dvadsať mesiacov. Obec chce na investíciu získať aj ...
celý článok

Preradenie auta z podnikania do osobného užívania v roku 2017 z pohľadu jednoduchého a z pohľadu podvojného účtovníctvaGarancia

17.3.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyradenie automobilu z obchodného majetku - a teda jeho preradenie trvalo len na súkromné využitie - sa všeobecne týka dvoch daní - dane z príjmu a DPH. Vyradenie auta z pohľadu jednoduchého účtovníctva Na strane dane z príjmu fyzických osôb ...
celý článok
Zámok

Novela, ktorú pripomienkuje VLK, má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov

17.3.2017, Zdroj: SITA
Lesoochranárske zoskupenie VLK sa obáva, že novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie z dielne ministerstva hospodárstva zvýši dopyt po drevnej štiepke, a tým aj výrub stromov. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie z dielne ...
celý článok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

15.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje:   1. preukazom alebo osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce   2.dokladom o absolvovaní školenia na jeho obsluhu, vydaným školiacim ústavom ...
celý článok
Zámok

Zvýšenie príspevku štátu na zateplenie rodinných domov

10.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov starších ako desať rokov sa zvýši zo súčasných šesťtisíc na osemtisíc eur. K tomu navyše zostáva naďalej suma päťsto eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Podiel podpory zároveň vzrastie z 30 % na ...
celý článok

TRANSGREEN: Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

5.3.2017, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť
Národná diaľničná spoločnosť sa zapojila do environmentálneho projektu TRANSGREEN. Jeho cieľom je ochrana prírody pri budovaní veľkej dopravnej infraštruktúry. Počas projektu sa bude monitorovať migrujúca zver na štyroch územiach karpatského regiónu. ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
celý článok

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

1.4.2012, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
linkup
  • 20/2017 Z.z. o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (vyšlo dňa: 15.2.2017 v čiastke č. 14)
  • 22/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 235/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 42/2017 Z.z. novela zák. č. 142/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

20.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

29.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

30.3.2017, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

7.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: