Darček mesiaca
Zápis do stavebného denníka
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území (§ 97 až 100 stavebního zákona)Garancia

11.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Územné opatrenia o stavebnej uzávere a územnej opatrení o asanáciu územia (§ 97 až 100 stavebného zákona) Ako je v nadpise kapitoly uvedené, stavebná uzávera sa podľa stavebného zákona vyhlasuje územnom opatreniam. Územné opatrenia sa vydáva tiež pre asanáciu ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Odmena za výkon správyGarancia

8.12.2017, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Pittner; Jana Madajová; Mgr. Rastislav Sopóci Určenie odmeny a platieb za služby zabezpečené správcom Každý správca je obchodným a podnikateľským subjektom, venujúci sa sústavne samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý svoju činnosť vykonáva s cieľom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018Garancia

8.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neodmysliteľnou súčasťou kvality pracovného procesu vo všetkých odvetviach činnosti výrobnej a nevýrobnej sféry, ktorá je pestrá, zložitá a náročná oblasť činností, ktoré je ...
viac

Žádost o územní souhlasGarancia

7.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o územné súhlas ŽIADOSŤ O ÚZEMNEJ SÚHLAS Príloha č. 7 k vyhláške č. 503/2006 Zb. Adresa príslušného úradu Úrad: ............................................. ...................... Ulica: .......................... ....................................... ...
viac

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuGarancia

6.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o ochrannom pásme ŽIADOSŤ O SPOLOČNEJ územného rozhodnutia a stavebného POVOLENIE Príloha č. 6 k vyhláške č. 503/2006 Zb. Adresa príslušného úradu Úrad: ............................................. ...................... Ulica: ... ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

6.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Svetlá výška pracovísk s plochou do 50m2, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť:   1. najmenej 2600 mm   2. najmenej 2100 mm   3. najviac 2000 mm NV 391/2006, príloha č. 1, 15.2.2 (NV 391/2006 Z. z. o minimálnych ...
viac

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuGarancia

5.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o ochrannom pásme ŽIADOSŤ O ROZHODNUTIA O OCHRANNOM PÁSME Príloha č. 5 k vyhláške č. 503/2006 Zb. Adresa príslušného úradu Úrad: ............................................. ...................... Ulica: .......................... ...
viac

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůGarancia

4.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere ŽIADOSŤ O ROZHODNUTIA O stavebnej uzávere Príloha č. 4 k vyhláške č. 503/2006 Zb. Adresa príslušného úradu Úrad: ............................................. ...................... Ulica: ....................... ...
viac

DPH verzus obstarávacia cena majetkuGarancia

4.12.2017, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Podľa ustanovenia  § 25 ods. 5 ZDP je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku aj: daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ...
viac

Vznik pracovného pomeruGarancia

4.12.2017, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Predzmluvné vzťahy Predzmluvné vzťahy sa podľa  § 41 ZP považujú za pracovnoprávne vzťahy. Zamestnávateľovi sú v rámci predzmluvných vzťahov uložené povinností, ktoré má ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 295/2017 Z.z. novela vyhl. č. 180/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 296/2017 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 297/2017 Z.z. novela vyhl. č. 475/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 5.12.2017 v čiastke č. 126)
  • 298/2017 Z.z. ustanovuje požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému (vyšlo dňa: 5.12.2017 v čiastke č. 126)
  • 299/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 7.12.2017 v čiastke č. 127)
  • 300/2017 Z.z. novela vyhl. č. 302/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.12.2017 v čiastke č. 128)
  • 301/2017 Z.z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie (vyšlo dňa: 8.12.2017 v čiastke č. 128)
  • 302/2017 Z.z. ustanovuje zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest (vyšlo dňa: 12.12.2017 v čiastke č. 129)
  • 303/2017 Z.z. zmena m. z. č. 198/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 12.12.2017 v čiastke č. 129)
  • 304/2017 Z.z. ustanovuje vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (vyšlo dňa: 13.12.2017 v čiastke č. 130)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

22.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

15.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: