Stavebné konštrukčné detaily
PDF na stiahnutie
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaruGarancia

25.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidlá uplatňovania DPH určuje pre konkrétne prípady výlučne zákon o DPH. Zákon o DPH ustanovuje miesto a vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru a služby z iného členského štátu, podmienky nároku na odpočítanie dane a tiež ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k obchodnému podieluGarancia

25.7.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k obchodnému podielu medzi ...............................(obchodné meno) a ....................................(meno a priezvisko) I. Zmluvné strany 1.1.......................( ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Daň zo staviebGarancia

25.7.2016, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting k.s.; Ing. Peter Horniaček Daňovníkom dane zo stavieb je zásadne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom stavby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, bez ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Plán obnovy relevantných budov 2016

22.7.2016, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Každý členský štát má povinnosť podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (ďalej ...
celý článok

Účtovanie obstarania a predaja majetku (tovaru) a služieb v tuzemskuGarancia

21.7.2016, Ing. Júlia Kasalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Csc. Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček Podnikateľ môže obstarať alebo predať majetok (tovar) a služby bezhotovostne - na faktúru alebo platbou v hotovosti. Pri obstaraní majetku (tovaru) a služby bezhotovostnou formou ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Pripravované zmeny v hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí od 1. novembra 2016

19.7.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aktuálne sa v legislatívnom procese nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich ...
celý článok

Daňové priznanie a súhrnný výkazGarancia

18.7.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v tej istej lehote je povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť ( § 78 ZDPH). Platiteľ je povinný podať aj negatívne daňové priznanie ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Základné zásady účtovania DPHGarancia

18.7.2016, Ing. Júlia Kasalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Csc. Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček Všeobecne pre účtovanie DPH platí zásada, že táto daň ako nepriama daň nemôže ovplyvniť výsledok hospodárenia a ani majetok podnikateľa. Táto zásada sa však týka len platiteľov DPH. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Daň z pozemkovGarancia

18.7.2016, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting k.s.; Ing. Peter Horniaček Daňovník dane z pozemkov Daňovníkom, t. j. osobou, ktorá je povinná platiť daň z pozemkov, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je: a) vlastníkom pozemku, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Zdaňovacie obdobieGarancia

13.7.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Štvrťročné zdaňovacie obdobie si môže zvoliť platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 77 ods. 2 ZDPH. Platitelia dane registrovaní od 1. 10. 2012 musia mať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

ProjektantArchív

2.4.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 45 ustanovuje Stavebný zákon vybrané činnosti vo výstavbe. Vybranou činnosťou je aj projektová činnosť. V § 46 Stavebného zákona sú uvedené požiadavky kladené na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie tejto projektovej činnosti. a) ...
celý článok

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 177/2016 Z.z. novela vyhl. č. 162/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2016 v čiastke č. 43)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

25.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

Výklad stavebního zákona (liniové stavby)

3.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

1.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

25.10.2016, Žilina
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: