Stavebné konštrukčné detaily
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Zmluvné zabezpečenie zhotovenia realizačných projektov v roku 2017

24.4.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nevyhnutný obsah a rozsah dokumentácie pre územné konanie a projektu pre stavebné povolenie je definovaný vo vyhláške č. 453/2000 Z. z. Obsah a rozsah ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, t. j. realizačných projektov nie je uvedený v ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

21.4.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázky ABT 4. 4. 2017 Podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného ...
viac

Pracovná zmluva na dobu neurčitúGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor medzi ..............................(obchodné meno) a zamestnancom/zamestnankyňou pánom/pani .................. I. Zmluvné strany 1.1........................(obchodné meno)     so sídlom: .............................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dohoda o vykonaní práceGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor medzi .............................. (obchodné meno) a zamestnancom/zamestnankyňou pánom/pani .................. I. Zmluvné strany 1.1 ........................(obchodné meno)    so sídlom: ............................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dohoda o brigádnickej práci študentovGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor medzi .............................. (Obchodné meno) a študentom/študentkou pánom/pani .................. I. Zmluvné strany 1.1........................(obchodné meno)    so sídlom: ..................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dodatok k pracovnej zmluveGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor uzatvorený medzi zmluvnými stranami v zmysle  § 54 zákona č. 311/2001 Z.z. ZP v aktuálnom znení (ďalej ako „ Zákonník práce") I. Zmluvné strany 1.1........................(obchodné meno)     so sídlom: ................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dohoda o hmotnej zodpovednostiGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle  § 182 zákona č. 311/2001 Z.z. ZP  v aktuálnom znení (ďalej ako „ Zákonník práce ") I. Zmluvné strany 1.1........................(obchodné meno)    so sídlom: .............. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Meno, priezvisko, bydlisko zamestnanca:   ............................................................................................................................................ Názov zamestnávateľa:.............. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Potvrdenie o prevzatí zverených predmetovGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Zamestnávateľ:     .......................................................................... (obchodné meno zamestnávateľa)        .......................................................................... (sídlo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dohoda o zrážkach zo mzdyGarancia

20.4.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor uzatvorená medzi zmluvnými stranami v súlade s  § 20 a 131 zákona č. 311/2001 Z. z. ZP  v aktuálnom znení (ďalej ako „ Zákonník práce") I. Zmluvné strany 1.1........................(obchodné meno)     so sídlom:....... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

1.8.2011, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.4.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
linkup
  • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

13.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

24.5.2017, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

16.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: