Darček mesiaca
Vydanie rozhodnutia o využívaní územia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Obsah ohlásenia drobnej stavby

4.10.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Garáž, sklad, letná kuchyňa, altánok a ostatné možno považovať, po splnení zákonných predpokladov, za drobné stavby. Čiže vtedy, ak ich zastavaná plochy nepresahuje 25 m2 a výška 5 m2. Pozor, jedná sa o samostatné stavby, pokiaľ by boli ...
viac

Zmluva medzi stavebníkom a zhotoviteľom stavby

2.10.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Či už sa stavebník rozhodne pre svojpomocnú stavbu alebo stavbu zhotovovanú dodávateľsky, vzhľadom na jeho právnu ochranu sa odporúča uzatvoriť so zhotoviteľom stavby zmluvu. A to aj v prípade stavby uskutočňovanej svojpomocne, kedy ...
viac

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

29.9.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková; Ing. Viera Mezeiová Opatrenie MPSV a R SR č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného nadobudlo účinnosť 1. decembra 2016. Zvýšené sumy  stravného patria zamestnancovi podľa  § 8 ods. 1   ZCN od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveGarancia

28.9.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, ...
viac

Mzdové podmienkyGarancia

27.9.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Zamestnanec má nárok na mzdu za vykonanú prácu podľa dohodnutých mzdových podmienok, najmenej však vo výške garantovanej ZP . Dohodnutie mzdových podmienok Zamestnávateľ je povinný dohodnúť mzdové podmienky so zamestnancom v ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

27.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu:   1. ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 58 - § 58a Žiadosť o stavebné povolenieGarancia

27.9.2017, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o stavebné povolenie § 58 (1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015

Verejný vodovod a stavebné povolenie

27.9.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie každý stavebník disponuje pozemkom, ktorý by bol ideálny. Ideálny či už z pohľadu stavby, ktorú by chcela na ňom postaviť alebo z iných dôvodov. Veľmi často dochádza k situácii, kedy stavebník najskôr kúpi pozemok bez toho, aby vôbec ...
viac

Peňažný denníkGarancia

26.9.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je peňažný denník. V peňažnom denníku sa uvádzajú údaje o stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách, o príjmoch a výdavkoch daného účtovného obdobia v  ...
viac

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

25.9.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 239/2017 Z.z. novela zák. č. 205/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 241/2017 Z.z. novela zák. č. 285/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 244/2017 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. a č. 17/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 245/2017 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 246/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 247/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

1.12.2017, Žilina
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

19.10.2017, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

10.11.2017, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

20.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: