Stavebné konštrukčné detaily
PREDPOVEĎ POČASIA
Enviro konferencia
Enviro konferencia
Najnovšie

Odklad exekúcieGarancia

17.2.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučný poriadok priznáva práva nielen oprávnenému, ale taktiež aj povinnému. Medzi tieto patrí aj právo podať návrh na odklad exekúcie, a to ako prostriedok procesnej ochrany povinného v exekučnom konaní. Kým doteraz sa Exekučný poriadok ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Exekúcia nehnuteľnosti a vecné bremeno v podobe práva doživotného bývaniaGarancia

13.2.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vecné bremeno predstavuje obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech iného subjektu. Podľa ust. § 151n ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení je vecnými bremenami potrebné rozumieť také právne vzťahy, na základe ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Štátny dozor na verejných prácach

10.2.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátny dozor na verejných prácach vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Výkonom štátneho dozoru sa sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 254/1998 Z. z. v platnom znení. ...
celý článok

Predčasné užívanie stavebných objektov alebo ich častí

8.2.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle ustanovenia § 83 Stavebného zákona môže stavebný úrad na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ táto skutočnosť nemá podstatný ...
celý článok

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako oprávnený v exekučnom konaníGarancia

7.2.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V exekučnom konaní môže spoločenstvo vlastníkov bytov vystupovať tak na strane oprávneného ako aj povinného. V dnešnom článku sa budeme zaoberať prípadom, kedy spoločenstvo vlastníkov bytov vystupuje na strane oprávneného. Aké sú jeho ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanieGarancia

3.2.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučný titul môže nielen postihovať majetok, ale aj zaväzovať k povinnosti. Ak zaväzuje k povinnosti, ide o exekúciu na nepeňažné plnenie. Exekučný poriadok rozlišuje štyri spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie: vyprataním, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ŠFRB začal prijímať žiadosti o úvery v tomto roku

30.1.2017, Zdroj: SITA
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začal prostredníctvom okresných a mestských úradov prijímať žiadosti o úvery pre rok 2017. Ide o úvery na obnovu bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie a obnovu zariadenia sociálnych ...
celý článok

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladniceGarancia

28.1.2017, Finančná správa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máte podozrenie, že Vám vydali falošný doklad z elektronickej registračnej pokladnice? Zašlite ho na adresu: pokladnica@financnasprava.sk Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
celý článok

Harmonogram výstavbyGarancia

26.1.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Harmonogram výstavby je súčasťou Projektu organizácie výstavby, ktorý patrí do projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Ak by mali byť termíny uvedené v harmonograme výstavby záväzné pre zmluvné strany je ...
celý článok

Povinnosti fyzickej osoby na konci zdaňovacieho obdobiaGarancia

25.1.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na konci zdaňovacieho obdobia sa každý daňovník - fyzická osoba (FO) musí zamyslieť, aké daňové povinnosti na neho čakajú: či príjmy, ktoré mu plynuli, podliehajú dani z príjmov, či mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie FO typ A alebo typ B (DP), či môže ...
celý článok
Najčítanejšie

Prehľad aktuálnych súvisiacich právnych predpisovArchív

27.6.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2012

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
celý článok

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

1.4.2012, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

  Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

  20.4.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Pavel Adamík
  Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
  Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

  Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

  29.3.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Kán Michal
  Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

  BOZP v doprave a výrobe

  30.3.2017, Bratislava
  Lektorka: Ľubica Kuševová
  Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

  Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

  1.3.2017, Bratislava
  Lektor: Ing. Vasil Ivanov
  Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

   

   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Do not fill this: