Stavebné konštrukčné detaily
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Zápis o ukončení búracích prác v roku 2016

17.10.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odstránenie stavby je možné iba na základe nariadenia stavebného úradu alebo na základe povolenia, ktoré vydá stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby. Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného ...
celý článok

Realizácia odstraňovania stavieb v roku 2016

10.10.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 43g Stavebného zákona sú definované stavebné práce ako odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebný zákon nekvalifikuje búracie práce ako stavebné práce. Napriek tomu odporúčame, aby zmluvné strany ...
celý článok

Protokol o ukončení komplexného vyskúšaniaGarancia

9.10.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Komplexné vyskúšanie možno definovať ako súhrn skúšok, ktorými zhotoviteľ preukazuje, že stavba je dokončená a je pripravená na skúšobnú prevádzku. Problematika komplexného vyskúšania nie je v súčasnosti predmetom žiadnej právnej úpravy. Objednávateľ si musí ...
celý článok

Vzor zápisu z prerokovania návrhu stavebnej zmenyGarancia

4.10.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
ZÁPIS z prerokovania návrhu stavebnej zmeny č. .......... konaného dňa ................... Prítomní: podľa prezenčnej listiny 1. Stanovisko zhotoviteľa: 2. Stanovisko zhotoviteľa realizačných projektov: 3. Stanovisko technického ...
celý článok

Odstraňovanie stavieb v roku 2016

3.10.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odstránenie stavby je možné iba na základe nariadenia stavebného úradu alebo na základe povolenia, ktoré vydá stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby. Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného ...
celý článok

Daňové náklady živnostníka so sídlom podnikania v mieste trvalého bydliska v roku 2016Garancia

30.9.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má sídlo podnikania v mieste trvalého bydliska. Aké daňové náklady si môže uplatniť v súvislosti s používaním jednej miestnosti na podnikanie (kúrenie, elektrina, klimatizácia a pod.). Aké kroky má vykonať pre to, aby si mohol uplatniť daňové náklady ...
celý článok

Protokol o ukončení garančných skúšokGarancia

30.9.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmluve o dielo na zhotovenie stavby dohodnú zmluvné strany, že zhotoviteľ vykoná garančné skúšky, pri ktorých sa najmä meraniami a výpočtami preukáže, že dielo bez iných než bežných údržbových zásahov pracuje bezchybne a dosahuje kvalitatívno-technické ...
celý článok

Predaj odpísaného automobilu z pohľadu DPHGarancia

27.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO kúpil v roku 2008 osobný automobil a zaradil ho do majetku firmy. V tejto dobe je už auto daňovo odpísané. V roku 2008 si uplatnil odpis DPH. Teraz by chcel auto odpredať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Ako postupovať, ako zaúčtovať príjem za ...
celý článok

Činnosti zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA v roku 2016

26.9.2016, Ing Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti ktoré sú zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA sú stavby a stavebné práce. Tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o ...
celý článok

Paušálne výdavky verzus skutočné výdavky daňovníka - fyzickej osoby (FO) v roku 2016Garancia

23.9.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne Daňovník - FO má možnosť si zvoliť, ako bude výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov vykazovať (uplatňovať). Má na výber: skutočné výdavky (preukazovanie, účtovanie alebo evidencia), alebo ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.3.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
celý článok

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

1.4.2012, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
celý článok

Plán užívania verejnej práceGarancia

21.1.2016, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v spolupráci so zhotoviteľom plán ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

1.4.2012, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 177/2016 Z.z. novela vyhl. č. 162/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2016 v čiastke č. 43)
  • 257/2016 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 (vyšlo dňa: 27.9.2016 v čiastke č. 82)
  • 270/2016 Z.z. novela vyhl. č. 59/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2016 v čiastke č. 90)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

19.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

25.10.2016, Žilina
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

25.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: