Darček mesiaca
Stavebný denník v roku 2017
Stavebné konštrukčné detaily
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.6.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce trvá   1.jeden rok   2.pol roka   3.dva roky Zákon č. 125/2006 Z. z. § 10 ods. 1 (Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení ...
viac

Prekážky v práciGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Delenie prekážok v práci Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah pracovného voľna, ktoré sa mu poskytne, ako aj otázka ...
viac

Poskytnutie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdomGarancia

21.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ či zodpovedná osoba za BOZP, musí ešte pred samotným poučením zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle § 6 zákona č. 124/ ...
viac

Preklasifikovanie záhrady na stavebný pozemok v roku 2017

21.6.2017, JUDr. Jana Dráčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký je postup, ak by sme chceli záhrady preklasifikovať na stavebný pozemok. Ide to vôbec? Vaša otázka smeruje k zmene druhu pozemku. Zásadne platí, že k zmene druhu pozemku z druhu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku je potrebné ...
viac

Vznik a zánik záväzkovGarancia

19.6.2017, prof. Ing. Anna Baštincová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzky u podnikateľov vznikajú najčastejšie zo zmluvných vzťahov za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môžu vzniknúť z neplnenia zmlúv (úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškané dodávky), v dôsledku škôd spôsobených ...
viac

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOGarancia

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého ...
viac

Záhrady z pohľadu samostatného listu vlastníctva v roku 2017

19.6.2017, JUDr. Jana Dráčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kúpili sme rodinný dom s pozemkom 1358 m2:úžitková plocha 80 m2 zastavaná plochy a nádvoria 400 m2 a zvyšok sú záhrady.Všetko máme evidované na jednom LV. Chceme dostať tie záhrady na samostatné LV, lebo ich chceme následne predať. Napriek ...
viac

Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra pri založení spoločnosti s ručením obmedzením a pri prevode väčšinového obchodného podieluGarancia

16.6.2017, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným ako i pri rozdelení a prevode väčšinového obchodného podielu Obchodný zákonník podmieňuje zápis skutočností v Obchodnom registri súhlasom správcu dane. ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Vlastné imanie v účtovníctveGarancia

14.6.2017, Ing. Martina Mateášová, PhD., Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Martina Mateášová, PhD.; Ing. Ivan Bulánek Členenie právnických osôb pre potreby účtovania o vlastnom imaní Z hľadiska účtovníctva je problematika vlastného imania vymedzená v zákone o účtovníctve a v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zo ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
linkup
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 129/2017 Z.z. novela výn. č. 414/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 139/2017 Z.z. novela zák. č. 669/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 2.6.2017 v čiastke č. 60)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

25.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

10.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

5.10.2017, Žilina
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

25.7.2017, Žilina
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: