Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút podávania dodatočného daňového priznania je upravený v § 16 ZSD zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”). Po ...
viac

Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného stykuGarancia

16.4.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pohľadávkami z obchodného styku rozumieme také  pohľadávky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa FO ako účtovnej jednotky . Takéto pohľadávky sú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015 | 2014

BOZP v podniku z hľadiska zamestnanca podľa zákona 124/2006 Z. z.Garancia

16.4.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti zamestnancov Zamestnanec má právo: - prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj ...
viac

Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánikGarancia

13.4.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vznik pohľadávok Vznik pohľadávky je dôležitý pre jej zaúčtovanie. Pre vznik pohľadávky z obchodného styku je dôležitý okamih splnenia dodávky, tak ako je definovaný vo všeobecných predpisoch občianskeho a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2015 | 2014

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - vzorGarancia

3.4.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor č. 1 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o opatrenia na susednom pozemku Upozornenie: Pre žiadosť nie je stanovený povinný formulár a môže byť spísaná voľne. Variantne je v nasledujúcom vzore spracovaný vzor na "formulári", ktorý je zostavený s ohľadom na formu ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Projekt je vhodné mať vybratý ešte pred kúpou pozemku

3.4.2018, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným predpokladom pre budúcu stavbu je existencia projektu stavby, ktorý vyhotoví oprávnená osoba - projektant s príslušným vzdelaním (osvedčenie o činnosti projektanta a o oprávnenosti vykonávať danú činnosť sa predkladá ...
viac

Nezbytné úpravy a stavební příspěvek, údržba staveb, opatření na sousední nemovitostiGarancia

29.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor č. 1 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o opatrenia na susednom pozemku Upozornenie: Pre žiadosť nie je stanovený povinný formulár a môže byť spísaná voľne. Variantne je v nasledujúcom vzore spracovaný vzor na "formulári", ktorý je zostavený s ohľadom na formu ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitostiGarancia

29.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podaný na stavebný úrad zahajuje začatie územného konania (za predpokladu, že je návrh úplný - sú predložené všetky požadované prílohy). Konanie o vydanie územného rozhodnutia je teda konaním ...
viac

Nařízení zabezpečovacích prací (stavební firmě) - vzorGarancia

28.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie zabezpečovacích prác (stavebnej firme) - vzor ÚRAD ......... .................. ...... (obce, mestá, mestské časti) (adresa úradu) odbor .......... ........... .... (Názov) Sp. zn. ..................... V ............... dňa ............ ROZHODNUTIA ...
viac

Nařízení zabezpečovacích prací (vlastníkovi stavby) - vzorGarancia

27.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie zabezpečovacích prác (vlastníkovi stavby) - vzor ÚRAD ......... .................. ...... (obce, mestá, mestské časti) (adresa úradu) odbor .......... ........... .... (Názov) Sp. zn. ..................... V ............... dňa ............ ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 91/2018 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

24.5.2018, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

26.4.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: