dnes je 13.10.2019
Najnovšie

Nová príručka BOZP na stavenisku I.Garancia

9.10.2019, Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o. Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / ...

Malá vodní elektrárna jako stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnitGarancia

3.10.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malá vodná elektráreň ako stavba, pre ktorú možno práva k pozemkom vyvlastniť V rozsudku z 15. 5. 2019, sp. zn. 22 A 23/2018, rozhodoval Krajský súd v Ostrave o žalobe proti rozhodnutiu krajského úradu, ktorým bolo potvrdené uznesenie stavebného úradu o ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby a zařízení pro reklamu z pohledu stavebního zákonaGarancia

2.10.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby a zariadenia pre reklamu z pohľadu stavebného zákona stavby a zariadenia pre reklamu tvoria špeciálnu kategóriu zámerov, ktoré za určitých podmienok podliehajú regulácii stavebného zákona, zákona o pamiatkovej starostlivosti či zákona o pozemných ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Novela Stavebného zákona s účinnosťou od 1.10.2019Garancia

1.10.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počnúc 1. októbrom 2019 sa účinným stáva Zákon č. 279/2019 Z.z.; tzv. atómový zákon (Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie), ktorého znenia sa dotýkajú aj ustanovení Stavebného zákona. Počnúc 1. októbrom 2019 sa účinným stáva ...

Soud k možnostem soudního přezkumu správního uvážení o zachování kvality prostředíGarancia

30.9.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súd k možnostiam súdneho preskúmania správneho uváženia o zachovaní kvality prostredia Zachovanie kvality prostredia a ich jednotlivých zložiek je v územných konaniach pomerne častým predmetom sporu medzi účastníkmi konania aj rozhodujúcim stavebným úradom. ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Metodika MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimiGarancia

26.9.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika MŽP pre riadenie vzniku stavebných a demolačných odpadov a pre nakladanie s nimi V auguste 2018 publikovalo Ministerstvo životného prostredia na svojich internetových stránkach, v sekcii Odpadové hospodárstvo metodický návod pre riadenie vzniku ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenie pracovných úrazov sa uskutočňuje podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť ...

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

S čím všetkým je potrebné oboznámiť nového zamestnanca? Zamestnávateľ v zmysle  § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, ...

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkouGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...

Práca na rebríkuGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku prác na prenosných rebríkoch rieši v yhláška č. 147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

21.11.2019, Žilina
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA