Darček mesiaca
Riadenie uskutočňovania stavby v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Územné konanie a jeho účastníciGarancia

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebnému konaniu, okrem zákonom vymedzených výnimiek, predchádza územné konanie. Pokiaľ ide o stavby, v rámci územného konania sa vydáva tzv. rozhodnutie o umiestnení stavby. Pokiaľ sa však má meniť využitie územia a majú sa chrániť ...
viac

Dispozícia s návrhom na začatie územného konaniaGarancia

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Začať územné konanie môže stavebný úrad aj na základe návrhu 3. osoby. Tá sa okamihom podania návrhu stáva účastníkom konania (nakoľko toto konanie podaním návrhu začína), a to v postavení navrhovateľa. Tým môže byť tak fyzická ako aj ...
viac

Vedenie záznamov (evidencie) na účely daneGarancia

10.12.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období: dodaných tovaroch a službách, prijatých tovaroch a službách, pričom osobitne vedie záznam: dodaní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pozemok ako objekt stavebného právaGarancia

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Definíciu pozemku nevymedzuje Stavebný zákon, ten s týmto pojmom iba výrazne pracuje. Jeho definíciu nájdeme v Zákone č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - v Katastrálnom zákone. ...
viac

Jednoduchý technický opis stavbyGarancia

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Drobnú stavbu je potrebné ohlásiť. Písomne, na príslušný stavebný úrad. Tým je úrad, pod obvod ktorého daná obec spadá (nakoľko máme mnoho spoločných stavebných úradov pre viacero obcí). K ohláseniu drobnej stavby sa pripája viacero ...
viac

Zmena územného plánuGarancia

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatu územného plánu upravuje Stavebný zákon v ust. § 11 . Jedná sa o dokument, ktorý sa vypracováva pre územie obce. Každá obec, ktorá má viac ako 2 000 obyvateľov územný plán musí mať. Toto nie je jediná podmienka, kedy sú obce ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzor pracovného poriadkuGarancia

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej ...
viac

Povinné poistenieGarancia

7.12.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade zákonného, resp. povinného poistenia sa v podnikateľskej praxi možno najčastejšie stretnúť  s povinným poistením motorových vozidiel a poistením podnikateľských rizík  pri výkone niektorých prác. Vznik zákonného poistenia ...
viac

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Číslo:    Katastrálny úrad   v Bratislave   Správa katastra Pezinok   Radničné námestie 7   902 01 Pezinok     V Bratislave, dňa 20.05.2011  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Čl. I. ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 342/2018 Z.z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách (vyšlo dňa: 4.12.2018 v čiastke č. 123)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: