Darček mesiaca
Zmluvné zabezpečenie technického dozoru
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie
Výstavba západného obchvatu Prešova úspešne napreduje

Výstavba západného obchvatu Prešova úspešne napredujeGarancia

14.3.2019, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh idú podľa plánu. Stavbárov juhozápadného obchvatu mesta dnes skontroloval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov ...
viac

Návrh novely občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictvíGarancia

11.3.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely Občianskeho zákonníka - bytové spoluvlastníctva Dňa 4. 2. 2019 schválila vláda návrh novely Občianskeho zákonníka týkajúce sa úpravy bytového spoluvlastníctva, predložený Ministerstvom pre miestny rozvoj spoločne s Ministerstvom spravodlivosti. ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konaniaGarancia

7.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. (2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutiaGarancia

7.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 (1) Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia. (2) Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 43b - Bytové budovyGarancia

7.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria a. bytové domy, b. rodinné domy, c. ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 54 - § 56 Stavby, ich zmeny a udržiavacie práceGarancia

7.3.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Oddiel 4 Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce § 54 Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Návrh novely zákona o urychlení výstavby veřejné infrastrukturyGarancia

6.3.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona o urýchlenie výstavby verejnej infraštruktúry V súčasnej dobe je v medziministerským pripomienkovom konaní prejednávaná významná novela zákona č. 416/2009 Zb. O urýchlenie výstavby dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry elektronických ...
viac

Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019Garancia

4.3.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikám v službách, ale začali sme aj v poľnohospodárstve a to údržbou priľahlých pozemkov. Na to sme dostali dotáciu z PPA, ktorú sme zaúčtovali ako zdaniteľný príjem a majiteľom pozemkov sme podľa zmluvy o nájme vyplatili nájom za ...
viac

SZČO a predaj časti podniku z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

1.3.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa spýtať na predaj podniku - ale len jeho časti, nie ako celok. Predávajúci bude SZČO platiteľ DPH, kupujúci zatiaľ ešte nie je známy, či to bude SZČO alebo s.r.o. 1) Sú tam ešte nejaké nejaké podmienky okrem toho, že obaja ...
viac

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťArchív

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Kolaudácia a splnenie všeobecných technických požiadaviekGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako stavebník podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom ide o podanie kompletné (nie je potrebné ho doplniť alebo opraviť), vydá stavebný úrad oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania, ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: