dnes je 24.2.2020
Najnovšie

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaGarancia

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. ...

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Garancia

6.2.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné vymedzenia okolností zahraničnej pracovnej cesty V podnikateľských podmienkach upravuje pracovnú cestu zákon č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). ...

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020Garancia

6.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výšku minimálnej mzdy upravuje nariadenie vlády č.  324/2019 Z. z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 /580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú ...

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020Garancia

6.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle  § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

6.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Použitie 2 % daneGarancia

6.2.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ, na jeho žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia je zrejmé, že daň za príslušné ...

Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku a uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predajaGarancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom sa zahŕňa do daňových výdavkov v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP v plnej výške. Výnimkou je zahŕňanie zostatkovej ceny niektorých druhov majetku pri ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitouGarancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g) ZDP je predmetom dane: • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo • podiel ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tuzemské závislé osobyGarancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá transferového oceňovania sa týkajú tak zahraničných ako aj tuzemských závislých osôb. Podľa ust. § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. Blízkou osobou je podľa § ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľné časti základu daneGarancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie je vymedzené v § 11 ZDP . Pri vyčíslovaní základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť štyri nezdaniteľné časti základu dane, a to nezdaniteľnú časť základu dane: ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

VZOR: Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

2.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Ing. Andrej Novák, rod. Novák, nar. 01.01.1982, Nová 1234, 000 00 Nováky Okresný úrad Nováky, katastrálny odbor Nová 567 000 00 Nováky Vec:Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností Dolupodpísaný Ing. Andrej ...

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

23.4.2020, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Žiadosť o vrátenie správneho poplatku
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA