Darček mesiaca
Sledovanie stavebného denníka v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

7. krokov k pripojeniu k zemnému plynu v roku 2018

10.8.2018, Ing. Viera Hricová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Radovan Illith, PhD., Ing. Viera Hricová PhD. Dĺžka plynárenskej distribučnej sieť na Slovensku, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. je viac ako 33 000 km. Je ňou zabezpečená distribúcia zemného plynu na území Slovenskej republiky ...
viac

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

3.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Moja otázka sa týka účtovania dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ide o zrazenú daň za službu od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania - booking pri jej výplate do zahraničia. Ako uvedenú ...
viac

Vysporiadanie nákupu a predaja stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO účtujúci v jednoduchom účtovníctve a je platca DPH kúpil stroj od firmy A za 22 032 EUR dňa 27. 4. 2017 za účelom ďalšieho predaja firme B, ktorý sa uskutočnil skôr, t. j. 25. 4. 2017 (pretože sme nemali takú sumu k dispozícii, na ...
viac

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad zamestnancov podnikateľaGarancia

30.7.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný svojim zamestnancom poskytnúť cestovné náhrady vo výške, ktorá vyplýva zo zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p (zákon o CN). Zamestnanec na daňové účely ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zabezpečenie dodávky pitnej vody, odvod splaškov verejnou kanalizáciou a odvod zrážkovej vodyGarancia

30.7.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zabezpečenie dodávky pitnej vody, odvodu splaškov a zrážkovej vody sa správca obráti spravidla na miestneho dodávateľa pitnej vody verejným vodovodom, ktorý zároveň aj odvádza a čistí odpadovú vodu verejnou ...
viac

Nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2018Garancia

30.7.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V januári 2018 som vybrala od zamestnanca nedoplatok na dani za mesiac november 2017. Tento nedoplatok som uviedla na prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na dani... za mesiac január 2018 na r. č.3. Vstupuje mi tento nedoplatok do ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 48 - § 53 Všeoecné technické požiadavky na uskutočnňovanie staviebGarancia

30.7.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb § 48 (1) Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby. (2) Stavby sa zakladajú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015

Vyjadrenie k stanovisku stavebného úradu pri ohlásení stavby v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ sú splnené všetky zákonné predpoklady, stavebný úrad vydá kladné stanovisko k ohlásenej stavbe. Za predpokladu, že ex offo nerozhodol o tom, že hoci je na danú stavbu možné ohlásenie, bude potrebné stavebné povolenie. Ak stavebník ...
viac

Nečinnosť stavebného úradu a výzva na konanie v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
„V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný ...
viac

Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebník ako účastník stavebného konania má právo rozhodnúť sa či žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá, a ak áno, kedy tak urobí (samozrejme s prihliadnutím na platnosť vyjadrení príslušných subjektov, ktoré sa k žiadosti ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Plán užívania verejnej práceGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v spolupráci so zhotoviteľom plán ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remGarancia

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.11.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: