Darček mesiaca
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Technické provedení gravitačních shozů - těleso shozu odpadů a prádlaGarancia

18.4.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technické prevedenie gravitačných zhodov - teleso zhodenia odpadov a bielizne Teleso zhodenia odpadov a bielizne Hlavnou časťou gravitačného zhodenia je teleso zhodenia. K jeho vytvoreniu možné použiť, podľa účelu a rozsahu zhodenia, murivo, betónové tvárnice, ...
viac

Přezkum závazných stanovisek podle právní úpravy účinné od 1.1.2018Garancia

17.4.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preskúmanie záväzných stanovísk podľa právnej úpravy účinnej od 1.1.2018 Záväzná stanoviska ako podkladové akty pre vydanie rozhodnutia upravuje všeobecne zákon č. 500/2004 Zb., Správny poriadok v ust. § 149. V konaniach a ostatných postupoch podľa stavebného ...
viac

Novela Stavebného zákona s účinnosťou od 1. mája 2019Garancia

17.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. mája 2019 nadobudne účinnosť Zákon č. 93/2019 Z. z., ktorým sa novelizujú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Novela prináša doplnenie niektorých ustanovení o nové a potrebné pojmy, a v nadväznosti na to obsahuje aj potrebné ...
viac

Inteligentný fasádny systém (IFS) s aktívnou tepelnou ochranouGarancia

12.4.2019, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Inteligentný fasádny systém (IFS) s aktívnou tepelnou ochranou (ATO) je v súčasnosti vo fáze experimentálneho overovania. Tvorený je z tepelno-izolačných panelov pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla (tepelno-izolačné ...
viac

Fasádne panely s ATOGarancia

12.4.2019, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstata fasádneho panelu s ATO spočíva v tom, že v základnom uskutočnení pozostáva z nosnej konštrukcie tvorenej exteriérovou a/alebo interiérovou veľkoplošnou rovnou, alebo profilovanou platňou, alebo nosného rámu, ktorého ...
viac

Oplocení ve stavebním zákoněGarancia

10.4.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oplotenie v stavebnom zákone Podľa ust. § 79 ods. 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 2018 nevyžadujú pre svoju realizáciu žiadne rozhodnutie ani opatrenia stavebného úradu oporné múry do výšky 1 ma oplotenia do výšky 2 m, ktoré nehraničí ...
viac

Realizácia budov s ATOGarancia

10.4.2019, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo svete je zatiaľ realizovaných veľmi málo budov s aktívnou tepelnou ochranou. Tejto problematike sa venujú na Technickej univerzite vo Varšave, v Opole a v Gdaňsku. Na Technickej univerzite vedy a technológie v Číne sa touto ...
viac

Súčasný stav v aplikácii ATOGarancia

8.4.2019, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
ATO sa zatiaľ aplikuje dvomi spôsobmi. Prvý spôsob - na stavbe, kde sa pre účely distribúcie nízkoteplotnej teplonosnej látky na obvodovú stenu postavenej budovy uchytí rúrkový systém, následne sa prekryje vyrovnávacou omietkou, ...
viac

Pracovné odevy chrániace zdravie v gastronómiiArchív

8.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý ...
viac

Porovnanie ATO a TABSGarancia

5.4.2019, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad by sa dalo konštatovať, že systémy aktívnej tepelnej ochrany (ATO) a tepelne aktivované betónové systémy (TABS) sú rovnaké. Avšak základný rozdiel je v samotnej realizácii týchto systémov. Systém ATO tvorený rúrovými ...
viac
Najčítanejšie

Kolaudácia a splnenie všeobecných technických požiadaviekGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako stavebník podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom ide o podanie kompletné (nie je potrebné ho doplniť alebo opraviť), vydá stavebný úrad oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania, ...
viac

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctvaArchív

23.11.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Archív

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: