dnes je 25.3.2023

Input:

Zodpovednosť za stav BOZP

20.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.1 Zodpovednosť za stav BOZP

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Otázka:

Zodpovedá za stav BOZP zamestnávateľa bezpečnostný technik?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Nie, za stav bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) nenesie zodpovednosť bezpečnostný technik. Bezpečnostný technik má len poradnú funkciu vo veci odborných aspektov v oblasti BOZP. Za stav BOZP vždy a výlučne zodpovedá zamestnávateľ, lebo on má zodpovednosť v celej oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ak ide o fyzickú osobu, je zodpovednou táto fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch koná osobne. Za právnickú osobu je to štatutárny orgán, pretože právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch za právnickú osobu robí jej štatutárny orgán. Niektoré úkony môžu byť delegované na poverených zamestnancov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 Oboznamovanie a