Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a v dávkach v roku 2018 a ich vplyv na mzdové účtovníctvo v roku 2018

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.4 Zmeny v zákone o sociálnom poistení a v dávkach v roku 2018 a ich vplyv na mzdové účtovníctvo v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa v roku 2018 udialo okrem bežných aj niekoľko rozsiahlych zmien.

Zmena maximálneho vymeriavacieho základu

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. sa každý rok zmení všeobecný vymeriavací základ, ktorý je stanovený na 12- násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

Preto medzi bežné každoročné zmeny, ktoré sa odvíjajú od zmeny všeobecného vymeriavacieho základu, môžeme zaradiť zmenu výšky maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov. Pre rok 2018 platí 6 384,- eur, okrem úrazového poistenia, kde nie je stanovený maximálny vymeriavací základ.


Zamestnanec má plat 10 000,- eur. Jeho a zamestnávateľove odvody vypočítame nasledovne:

   Zamestnanec    Zamestnávateľ    
MZDA- vymeriavací základ  10 000,00  10 000,00  
Vymeriavací základ MAXIMUM  6 384,00  6 384,00  
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%):    89,38    89,38    
Starobné poistenie (4%/14%):    255,36    893,76    
Invalidné poistenie (3%/3%):    191,52    191,52    
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%):    63,84    63,84    
Garančný fond (0%/0,25%):    0,00    15,96    
Rezervný fond (0%/4,75%):    0,00    303,24    
Úrazové poistenie (0%/0,8%):    0,00    80,00    
Sociálne poistenie spolu  600,10  1 637,70  

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnanej osoby

Ďalšou takou zmenou v zmysle § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. je odvodová úľava pri zamestnaní osoby evidovanej na úrade práce viac ako 12 mesiacov, alebo 6 mesiacov s pobytom v najmenej rozvinutom okrese vo výške 67% priemernej mesačnej mzdy. Pre zamestnancov zamestnaných po 1. 1. 2018 sa posúva na sumu 611,04 eura.


Zamestnávateľ zamestná zamestnanca evidovaného na úrade práce viac ako 12 mesiacov a dá mu minimálnu mzdu 480,- eur. Jeho mzdu s uplatnením odvodovej úľavy bude počítať nasledovne:

   Zamestnanec    Zamestnávateľ    
MZDA- vymeriavací základ  480,00  480,00  
Nemocenské poistenie(0%/0%):    0,00    0,00    
Starobné poistenie (0%/0%):    0,00    0,00    
Invalidné poistenie (0%/0%):    0,00    0,00    
Poistenie v nezamestnanosti (0% / 0%):    0,00    0,00    
Garančný fond (0%/0,25%):    0,00    1,20    
Rezervný fond (0%/%0):    0,00    0,00    
Úrazové poistenie (0%/0,8%):    0,00    3,84    
Sociálne poistenie spolu  0,00  5,04  
Odvody spolu  0,00  10,08  
Mesačný základ dane    480,00       
Nezdaniteľná časť na daňovníka    319,17       
Základ dane pred zdanením    160,83       
Daň 19%    30,56       
Čistá mzda    449,44     

Ak však v mesiaci zamestnancova mzda presiahne 611,04 eura, tak od toho mesiaca platia všetky odvody, aj keby v nasledujúcom mesiaci bola mzda opäť nižšia.

Zmena maximálneho denného vymeriavacieho základu pri výpočte náhrady príjmu a nemocenskej dávky

Ďalšou zmenou naviazanou na všeobecný vymeriavací základ je v zmysle § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. výpočet denného vymeriavacieho základu pri výpočte nemocenskej dávky a podľa zákona č. 462/2003 Z. z. aj pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako 2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza poskytnutiu dávky. Pre rok 2018 je pre výpočet nemocenskej dávky táto suma 59,9672 eura – zaokrúhľuje sa smerom nahor a pre náhradu príjmu maximálne 59,9671 eura výpočet sa zaokrúhľuje smerom nadol.


Zamestnanec v rozhodnom období zarobil 21.888,- eur. Započítalo sa mu všetkých 365 kalendárnych dní. PN bol 8 dní. Ideme rátať náhradu príjmu.

Vypočítame si najprv Denný vymeriavací základ = 21 888,-/365 = 59,96712329 = 59,9671 zaokrúhlené smerom nadol na štyri desatinné miesta.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov má zamestnanec od prvého po tretí deň nárok na 25% denného vymeriavacieho základu a od štvrtého po desiaty deň 55% denného vymeriavacieho základu.

Výpočet náhrady príjmu:

Prvé tri dni = (denný vymeriavací základ x 25%) x 3dni

Prvé tri dni = (59,9671 x 25%) x 3 = 74,958875 x 3 = 224,876625

Ďalších 5 dní = Prvé tri dni = (denný vymeriavací základ x 55%) x 5dní

Ďalších 5 dní = (59,9671 x 55%) x 5 = 92,949005 x 5 = 464,745025

Spolu náhrada príjmu = Prvé tri dni + Ďalších 5 dní

Spolu náhrada príjmu = 224,876625 + 464,745025 = 689,62165 = 6893,63 – zaokrúhlenie na 2 eurocenty nahor.

Zmena lehoty registrácie zamestnávateľa a zamestnanca

V zmysle § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. od 1. 1. 2018 je povinný sa zamestnávateľ pred tým, než začne zamestnávať zamestnanca, prihlásiť sa jeden deň vopred do registra zamestnávateľov. Túto povinnosť je zamestnávateľ povinný splniť bez ohľadu na to, aký je to deň (sobota, nedeľa, sviatok), nie najbližší pracovný deň.

Zamestnanca je povinný prihlásiť vopred, najneskôr pred výkonom práce. Odhlásiť po skončení pracovného pomeru zamestnanca je povinný zamestnávateľ do 8 dní. Podobne je povinný pri odhlasovaní posledného zamestnanca odhlásiť aj seba do 8 dní z registra zamestnávateľov. V tomto prípade, ak posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, za splnenú povinnosť sa považuje aj odhlásenie v najbližší pracovný deň.


Zamestnávateľ chce otvoriť nepretržitú prevádzku od 1. 9. 2018. Prvý zamestnanec nastupuje do práce o 9:00.

Tento deň je sviatok v sobotu. Aby si splnil svoju povinnosť registrácie zamestnávateľa, musí seba registrovať do registra zamestnávateľov najneskôr 31. 8. 2018. Zároveň spolu zo sebou môže registrovať aj zamestnanca. Ak tak neurobí, zamestnanca musí registrovať najneskôr pred výkonom práce, takže ak ho zaregistruje 1. 9. 2018 o 8:00, urobí tak ešte v lehote.

Zmena lehoty na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia

Od 1. 1. 2018 sa predlžuje lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z pôvodných troch dní od skončenia pracovného pomeru na lehotu do splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné poistenie. V prípade požiadania poistenca o dôchodok si môže Sociálna poisťovňa evidenčný list dôchodkového poistenia vyžiadať. Vtedy je lehota na predloženie osem dní od požiadania.


Zamestnávateľ A má výplatný termín 10-teho, zamestnávateľ B má neurčený výplatný termín, zamestnanec u oboch skončil k 31. 8. 2018.

Zamestnávateľ A má povinnosť odoslať evidenčný list dôchodkového poistenia najneskôr 10. 9. 2018.

Zamestnávateľ B má povinnosť odoslať evidenčný list dôchodkového poistenia najneskôr do 28. 9. 2018. Vzhľadom na to, že nemá určený výplatný termín, je pre neho výplatným termínom posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý pripadol v septembri na nedeľu, takže sa ním stáva posledný pracovný deň mesiaca.

Odvodová výnimka 200 eur /mesiac pre pracujúcich dôchodcov

Najrozsiahlejšou zmenou je odvodová výnimka pre dôchodcov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti alebo na základe dohody o vykonaní práce. Pracujúci dôchodca si bude môcť na základe tejto výnimky uplatniť na jednu dohodu výnimku z odvodov vo výške 200 eur na mesiac. Môže tak urobiť len u jedného zamestnávateľa a na jednu dohodu. O uplatňovaní takejto výnimky je povinný dohodár – dôchodca informovať zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia). Túto úľavu bude môcť poberať aj dohodár, ktorý je predčasne starobným dôchodcom, ak jeho príjem nepresiahne viac ako 2 400,- eur za rok.


Dohodár – dôchodca zarobí mesačne 180 eur

Odvodová úľava do 200 eur  
starobný dôchodca,  
predčasný starobný dôchodca,   
invalidný dôchodca,  
výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku alebo   
invalidný výsluhový dôchodca.  
Poistenie   Zamestnanec   Zamestnávateľ  
Nemocenské    Neplatí         Neplatí         
Starobné    Neplatí         Neplatí         
Invalidné    Neplatí         Neplatí         
Pois. v nezamest.    Neplatí         Neplatí         
Garančné              0,25%    0,45 €    
Úrazové              0,80%    1,44 €    
Rez. Fond solidar.              Neplatí         
Zdravotné    Neplatí         Neplatí         
Spolu    0%    0    1,05%    1,89 €    

Dohodár – dôchodca starobný a výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku zarobí mesačne 380 eur – do 200 eur platí daňová úľava, príjem nad, t. j. 180 eur, sa počítajú odvody.

Odvodová úľava nad 200 eur  
starobný dôchodca,  
výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku   
Poistenie   Zamestnanec   Zamestnávateľ  
Nemocenské    Neplatí         Neplatí         
Starobné    4% z 180 €    7,20 €    14% z 180 €    25,2    
Invalidné    Neplatí         Neplatí         
Pois. v nezamest.    Neplatí         Neplatí         
Garančné              0,25% z 380 €    0,95 €    
Úrazové              0,8% z 380 €    3,04 €    
Rez. Fond solidar.              4,75% z 180€    8,55 €    
Zdravotné    Neplatí         Neplatí         
Spolu    4% z 180 €    7,20 €    1,05% z 380 € + 18,75% z 180 €    37,74 €    

Dohodár – invalidný a invalidný výsluhový dôchodca zarobí mesačne 380 eur – do 200 eur platí daňová úľava, príjem nad, t. j. 180 eur, sa počítajú odvody.

Odvodová úľava nad 200 eur  
invalidný dôchodca  
invalidný výsluhový dôchodca   
Poistenie   Zamestnanec   Zamestnávateľ  
Nemocenské    Neplatí         Neplatí         
Starobné    4% z 180 €    7,20 €    14% z 180 €    25,2    
Invalidné    3% z 180€    5,40 €    3% z 180 €    5,40 €    
Pois. v nezamest.    Neplatí         Neplatí         
Garančné              0,25% z 380 €    0,95 €    
Úrazové              0,8% z 380 €    3,04 €    
Rez. Fond solidar.              4,75% z 180€    8,55 €    
Zdravotné    Neplatí         Neplatí         
Spolu    7% z 180 €    12,60 €    1,05% z 380 € + 21,75% z 180 €    43,14 €    

Dohodár – predčasne starobný dôchodca zarobí

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: