dnes je 13.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.4 Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) s účinnosťou od 1. 1. 2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie.

Podmienky malého konkurzu sú nastavené tak, aby v praxi pomohli najmä s ukončením činnosti menších obchodných spoločností, pričom zákonodarca sa snaží zabrániť zahlteniu súdov klasickými (dlhotrvajúcimi) konkurznými konaniami.

Novo vystavaná konštrukcia malého konkurzu má za cieľ prispieť k zlepšeniu kľúčových parametrov týkajúcich sa likvidačných konaní, medzi ktoré patria najmä čas inkasa pohľadávky veriteľom (tzv. recovery time) a miera vymáhateľnosti pohľadávky (tzv. recovery rate). Inšpiráciou pre ustanovenia o malom konkurze je právna úprava oddlženia, t. j. osobného bankrotu.

Subjekty oprávnené podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu

Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania.

Konkurzné konanie je, samozrejme, možné začať aj na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu. V takom prípade veriteľ je povinný v návrhu uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží:

a) písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,

b) vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,

c) potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe,

d) potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie,4a) schváleného a účtovaného certifikačným orgánom,4b) alebo

e) písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky na mzde.

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne.

K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.

Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu, a to vo výške 500,00 €.

Musia byť splnené všetky podmienky okrem preukázania majetku dlžníka, čo v praxi býva vždy problematické, lebo máloktorý veriteľ má vedomosť o jeho majetku, prípadne prevodu majetku na spriaznené osoby.

Zákonodarca predpokladal, že návrhy na malý konkurz nebudú podávať veritelia, pretože títo sa, ak mal dlžník nejaký majetok už v minulosti, snažili uspokojovať svoje pohľadávky formou exekúcie a neboli úspešní. Dlžníkovi naopak ostala na krku nemajetná zadlžená obchodná spoločnosť, kde nebola možná ani likvidácia pre nedostatok majetku. Vyhlásením malého konkurzu za nízke náklady iba 500,00 € môže zadlžená obchodná spoločnosť ukončiť definitívne svoju činnosť a opustiť trh.

Postavenie správcu v malom konkurze

Na postavenie správcu a jeho pôsobnosť v malom konkurze sa § 166i a § 166j ods. 1 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. použijú primerane. Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, súd ho ustanoví za správcu, čo znamená, že náhodný výber pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa v takom prípade nepoužije.

Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia vo veci majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Iné šetrenia vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. V praxi sa dosť často stáva, že veriteľ žiada od správcu, aby išiel preveriť jeho podozrenia, napríklad o prevode majetku dlžníka na spriaznené osoby. Správca je oprávnený od veriteľa požadovať primerané náklady na uvedené šetrenie. V týchto nákladoch je zahrnuté cestovné, čas správcu, náklady s obstaraním dôkazov a pod. Dôležité je poznamenať, že v malom konkurze sa zvoláva schôdza veriteľov len na podnet veriteľa, ktorý zaplatí preddavok na náklady schôdze veriteľov. Ten sa spravidla pohybuje vo výške 200-300,00 €.

Správca na úvodnom stretnutí s dlžníkom podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach, ako aj o následkoch nesplnenia týchto povinností vrátane trestnoprávnych následkov.

Vyhlásenie malého konkurzu

Súd do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že:

a) návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,

b) dlžník má ustanovený štatutárny orgán,

c) štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,

d) bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,

e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 ObZ Obchodného zákonníka,

f) podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000,00 €,

g) podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000,00 €,

h) vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy a

i) návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Ak nie sú splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu, súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takýto návrh podľa povahy odmietne alebo konanie zastaví.

Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz, vo výroku uznesenia o vyhlásení malého konkurzu súd uvedie, že ide o malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

V konaniach týkajúcich sa zistenia rozsahu konkurznej podstaty, ako aj v konaniach týkajúcich sa uspokojovania nárokov z konkurznej podstaty vrátane sporov vo veci právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva prihlásených pohľadávok, koná a rozhoduje sudca, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Ustanovenia o náhodnom prideľovaní veci prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom sa aj v tomto prípade nepoužijú.

Konkurzná