dnes je 7.7.2020

Input:

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1. 1. 2020

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.8 Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1. 1. 2020

Ing. Peter Horniaček

Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi.

Pri právnických osobách sa za oslobodený príjem bude považovať aj príjem z predaja akcií jednoduchej spoločnosti na akcie po splnení stanovených podmienok. Tiež sa spresňuje, že oslobodeným príjmom nie je príjem z predaja vlastných akcií, nehľadiac na splnenie podmienky doby držby stanoveného podielu na základnom imaní.

Upravuje sa povinnosť právneho nástupcu zdaniť príjem vyplatený z oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, ak je vyplácaný príjem v sume vyššej ako je súčin podielu sumy vykázaných oceňovacích rozdielov a najdlhšej doby odpisovania pri majetku nadobudnutom pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení a počte zdaňovacích období odpisovania tohto majetku. Suma vyplatených oceňovacích rozdielov prevyšujúca tento podiel sa zdaní daňou vyberanou zrážkou. Ak sa oceňovacie rozdiely z