Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Žiadosť o predĺženie lehoty v stavebnom konaní

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2 Žiadosť o predĺženie lehoty v stavebnom konaní

JUDr. Martina Kostková

Lehotou sa rozumie určitý, vopred stanovený časový úsek, počas ktorého je možné nejaký úkon vykonať alebo, počas ktorého je možné právo vykonať (alebo uplatniť). Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúcou pre jej začiatok. Napríklad, ak je v stavebnom povolení stanovená lehota na odvolanie 15 dní od doručenia rozhodnutia, táto lehota začína plynúť deň po doručení rozhodnutia.

Pokiaľ ide o lehoty v stavebnom konaní, možno konštatovať, že ich vo väčšine prípadov stanovuje stavebný úrad. Nejde teda o lehoty stanovené zákonom, a teda pri stanovovaní ich dĺžky má stavebný úrad možnosť voľnejšej úvahy, vzhľadom na konkrétny prípad. Zákon v niektorých prípadoch stanovuje iba minimálnu dĺžku trvania lehoty. Ak je jej minimálna dĺžka stanovená zákonom, stavebný úrad ju nemôže skrátiť.

Kým zákonom stanovená lehota sa považuje za fixnú, lehota stanovená stavebným úradom môže byť predĺžená, a to na žiadosť účastníka konania. Túto žiadosť podáva účastník písomne alebo ústne do zápisnice na príslušnom stavebnom úrade. V žiadosti je potrebné uviesť nielen to, o koľko žiadame lehotu predĺžiť, ale najmä z akého dôvodu ju žiadame predĺžiť. Takáto žiadosť sa podáva vopred, teda ešte pred uplynutím stanovenej lehoty. Ak by bola žiadosť podaná po márnom uplynutí lehoty, stavebný úrad na takú nebude prihliadať.

V praxi o predĺženie lehoty najčastejšie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: