dnes je 15.8.2020

Input:

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.9.1 Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020

Ing. Jozef Mikula PhD.

Právna úprava Slovenskej republiky, poskytuje ženám ochranu v pracovných vzťahoch, osobitnú starostlivosť v tehotenstve, materstve a zodpovedajúce pracovné podmienky. Zohľadňuje ich telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné rešpektovať najmä vo vzťahu k ich spoločenskej funkcii v materstve ako aj vo vzťahu k ich postaveniu v spoločnosti súvisiaceho s plnením materského poslania a s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.

Zákonník práce a zamestnávanie žien

Zvýšená právna ochrana žien je premietnutá predovšetkým v Zákonníku práce a týka sa všetkých žien, ako aj osobitne tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien.

Vo všeobecnosti platí základná zásada, podľa ktorej ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré by boli pre nich fyzicky neprimerané a prácami, ktoré škodia ich organizmu najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke, alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky

Zákonník práce však presne nevymedzuje druhy prác, ktoré sú ženám zakázané. Tie sú vymedzené v osobitnom právnom predpise, nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z.

Pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich matiek

Úprava pracovného času

V súvislosti so zaraďovaním zamestnancov do pracovných zmien je zamestnávateľ povinný prihliadať aj na potreby tehotných žien a žien starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena trvale sa starajúca o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Skutočnosť, že prijatiu uvedených opatrení bránia vážne prevádzkové dôvody by mal zamestnávateľ preukázať.

Práca nadčas a pracovná pohotovosť

Prácou nadčas možno uvedenú skupinu žien (tehotnú ženu, ženu trvale sa starajúcu o dieťa mladšie ako tri roky) zamestnávať len s ich súhlasom a pracovnú pohotovosť s nimi možno len dohodnúť, nikdy nie nariadiť jednostranným opatrením zamestnávateľa. Toto obmedzenie pre zamestnávateľa platí i pre osamelú ženu, ktorá sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. Dohodnúť sa so zamestnankyňou musí zamestnávateľ i v prípade, ak jej chce nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas.

Nočná práca

Ochrana tehotných žien, žien krátko po pôrode a dojčiacich žien z hľadiska zvýšenej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa premieta aj do oblasti nočnej práce. Zamestnávateľ je povinný preradiť tehotnú ženu alebo matku dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pracujúcu v noci na dennú prácu na základe jej žiadosti. Ak nie je možné takúto zamestnankyňu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy.

V súvislosti s nočnou prácou tehotnej ženy alebo matky dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov, ktorá má postavenie „zamestnanca pracujúceho v noci“, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby sa zamestnankyňa podrobila posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu ak o to požiada. Zároveň je povinný takejto zamestnankyni, ako aj všetkým ďalším zamestnancom, ktorí majú postavenie zamestnanca pracujúceho v noci zabezpečiť, aby sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti pred zaradením na nočnú prácu, ďalej pravidelne podľa potreby, avšak najmenej raz za rok a ďalej kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce. Náklady za posúdenie tejto zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ.

Prestávky na dojčenie ( § 166 ZP§ 170 ZP Zákonník práce)

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie. Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca pôrode a dojčiace matky

Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, upravuje nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov. Okrem prác, ktorých výkon je tehotným ženám (všetkým) zakázaný absolútne a sú zaradené do spomínaného zoznamu, môžu byť určité práce zakázané konkrétnym ženám a to z dôvodov spočívajúcich v ich osobe. Tieto prípady rieši Zákonník práce a uvádza, že tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ nesmie za žiadnych okolností nútiť tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacu ženu, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie.

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu:

 • ak tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

 • tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu.

Ak tehotná žena vykonáva niektorú z prác jej zakázanú alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, zamestnávateľ je povinný upraviť jej pracovné podmienky a v prípade, že to je nie možné potom túto ženu:

 • dočasne preradí na vhodnú prácu, pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy,

 • ak to nie je možné, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu, pričom ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o sociálnom poistení,

 • ak nemožno tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.

To isté platí i pre matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej žene.

Práce a pracoviská zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

Podľa nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien sú tehotným ženám zakázané nasledovné práce a pracoviská:

 • so škodlivými fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových komorách a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku,

 • so škodlivými biologickými faktormi, najmä s toxoplasmou gondii, vírusom rubeoly (rubivírus), vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), okrem prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne primerane chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,

 • so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.

Dojčiacim ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.

Zakázané práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

s karcinogénmi, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 40 - Možnosť karcinogénneho účinku, R45 Môže spôsobiť rakovinu, R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie, R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii, R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí,

- pri procesoch s rizikom karcinogenity uvedené v osobitnom predpise (nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci )

- s chemickými látkami, ktoré:

 1. poškodzujú reprodukciu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 60, R 62,
 2. majú mutagénne účinky a môžu viesť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa
 3. môžu mať škodlivé účinky na dojčené dieťa, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat
 4. môžu poškodzovať plodnosť, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R60 Môže poškodiť plodnosť, R62 Možné riziko poškodenia plodnosti

- určené ako rizikové v kategóriách 3 a 4 podľa osobitného predpisu,

- pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

- pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi,

- pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,

- v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,

- s horľavými kvapalinami I. triedy ( vyhláška č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov) s výnimkou ich bezpečného používania v laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,

- pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov,

- vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami,

- s nebezpečenstvom vysokého napätia,

- pri porážke zvierat na bitúnkoch,

- pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,

- banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní.

Práce a pracoviská spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách, spojených so špecifickým rizikom vystavenia tehotnej ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy pôsobeniu škodlivých faktorov, vplyvov, procesov alebo pracovných podmienok:

 1. posúdiť charakter, stupeň a trvanie takého vystavenia,
 2. vyhodnotiť všetky riziká pre ich bezpečnosť a zdravie,
 3. rozhodnúť o prijatí potrebných opatrení na základe odborného posúdenia zdravotnej spôsobilosti z hľadiska možných účinkov na tehotenstvo alebo dojčenie takej ženy príslušným lekárom.

Ide o nasledovné práce a pracoviská so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy so škodlivými:

 • fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo narušiť uchytenie placenty alebo jej časti, najmä

práce s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi

 1. spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, opracúvanými predmetmi, alebo v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta,
 2. pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými pneumatickými nástrojmi,
 3. pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií na ruky, pri ktorom sú prekračované akčné hodnoty expozície vibráciám v závislosti od časového vystavenia, ustanovené osobitným predpisom (nariadenie vlády č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám)
 4. s prenosom vibrácií pôsobiacich na celé telo alebo miestne, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám ustanovené osobitným predpisom (nariadenie vlády č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám) pre tehotné ženy znížené o 10 dB,

pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v bedrovej oblasti chrbtice

 1. pri preprave bremien pomocou jednoduchých bezmotorových pojazdných prostriedkov, pri ktorých musí byť sila vynaložená v ťahu väčšia ako 50 N a sila v tlaku väčšia ako 100 N,
 2. spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné hmotnostné hodnoty (nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami)
 3. s prevažujúcou dynamickou zložkou svalovej práce, pri ktorých je celozmenový pracovný energetický výdaj väčší ako 4 MJ,

na pracoviskách s hlukom, keď sú prekračované horné akčné hodnoty expozície hluku pri fyzickej práci, ustanovené osobitným predpisom (nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku),

s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením mimo kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na plod počas celého tehotenstva neprekročí 1 mSv,

s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené akčné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu a elektromagnetickým poliam s frekvenciami 3 000 GHz a nižšími, ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo (vyhláška č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí),

na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom

 1. keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hodiny na hodnote 4 stupne C a nižšej alebo keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hodinu pri teplotách pod -5 stupňov C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej ženy, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy,
 2. keď časovo-vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru prevyšuje 28 stupňov C,
 3. s významnými zdrojmi sálavého tepla na zamestnanca, keď nemožno technickými opatreniami znížiť sálanie tak, aby nebolo príčinou nadmernej tepelnej záťaže a porúch termoregulácie a aby pôsobenie sálavého tepla na hlavu neprekračovalo 150 W/m2,
 4. s mimoriadnymi nárokmi na termoreguláciu v dôsledku striedania veľkých teplotných rozdielov v intervaloch kratších ako 30 minút, ako aj pri súčasne vysokej teplote a vlhkosti, ak nie sú zabezpečené opatrenia účinne kompenzujúce negatívny vplyv uvedených faktorov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,

s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska alebo mimo neho

 1. vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60 stupňov,
 2. postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej zmeny,
 3. vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podpornopohybovej sústavy, a v podmienkach, ktoré neumožňujú upraviť pracovné miesto s ohľadom na antropometrické zmeny tela ženy v priebehu tehotenstva,

s psychickou záťažou

 1. pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením,
 2. pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach

biologickými faktormi, najmä práce

 1. s klasifikovanými faktormi skupiny 2, 3 a 4 (nariadenie vlády č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci) ak je známe, že tieto faktory alebo terapeutické opatrenia potrebné vzhľadom na pôsobenie týchto faktorov ohrozujú zdravie tehotných žien a nenarodeného dieťaťa,
 2. pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a veterinárne účely, pri ktorých môže preukázateľne vo významnej miere dochádzať k prenikaniu v nich obsiahnutých biologických účinných látok do organizmu
 3. majú výrazný alergizujúci účinok na dýchacie ústrojenstvo alebo kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 42 a R 43,
 4. majú žieravý účinok na kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 34, R 35, okrem predaja nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov v uzavretých nerozbitných, originálnych baleniach.
 • chemickými faktormi, najmä práce s ortuťou a s jej zlúčeninami, látkami spomaľujúcimi mitózu, oxidom uhoľnatým, chemickými látkami, ktoré sú v nebezpečnej miere absorbované cez pokožku (nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci) a ktoré sú uvedené v osobitnom predpise a označené ako R 24 a R 27 a chemickými látkami, ktoré

Zamestnávateľ je povinný v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

 1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a