dnes je 15.8.2020

Input:

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.1 Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmov

Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček

Z ustanovenia § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vyplýva, že nehnuteľnosťami sú:

  • pozemky a

  • stavby spojené so zemou pevným základom.

V nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) ZDP treba uviesť, že na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa za nehnuteľnosť považuje aj:

  • byt,

  • nebytový priestor alebo

  • časť nehnuteľnosti.

Z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ďalej vyplýva, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam je možné nadobudnúť na základe viacerých právnych skutočností:

  • na základe zmlúv (napr. kúpna, darovacia, zámenná) - podľa ustanovenia § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa v prípade, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak (zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam),

  • dedením – vlastníctvo sa nadobúda smrťou poručiteľa,

  • rozhodnutím štátneho orgánu (napr. súdu, stavebného úradu) – vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v rozhodnutí štátneho orgánu, pričom, ak určený nie je, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia,

  • na základe iných skutočností ustanovených v Občianskom zákonníku.

V zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností písomnú formu.

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý fyzická osoba (ďalej len „daňovník“) dosiahol na základe písomnej kúpnej zmluvy, zaraďujeme z pohľadu ZDP medzi ostatné príjmy ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti